duminică, 21 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

Hotarare nr. 538 din 8 iulie 2015

Hotarare nr. 538 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015
Data intrarii in vigoare : 13 iulie 2015
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 lit. o) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Prezentele reguli se aplica navelor si ambarcatiunilor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia bratelor Dunarii.
ART. 2
(1) Pentru aplicarea prezentei hotarari, expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) activitate de agrement nautic – activitate desfasurata cu ambarcatiuni de agrement in scop recreativ sau sportiv;
b) activitate comerciala de agrement nautic – activitate de agrement nautic organizata de catre persoane fizice sau juridice in scop comercial;
c) document de atestare – un brevet, un certificat de capacitate sau un certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement care da dreptul titularului sa indeplineasca la bordul unei nave functia corespunzatoare si atributiile pe care le implica nivelul de responsabilitate specificat in acel document;
d) motovehicul nautic – o ambarcatiune cu lungimea mai mica de 4 m, care utilizeaza un motor cu ardere interna ce antreneaza o pompa cu jet de apa ca sursa principala de propulsie si care este destinata sa fie operata de catre o persoana sau persoane care sta/stau jos, in picioare ori in genunchi, mai degraba pe corpul ambarcatiunii decat in interiorul acesteia, construita pentru a executa pe apa diverse activitati de agrement nautic, de exemplu acele ambarcatiuni de tip: „waterbob”, „waterscooter”, „jetbike”, „jetski” si altele asemenea;
e) permis de acces in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” – documentul emis de catre Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” care certifica dreptul de acces si circulatie in zona Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, denumit in continuare permis de acces;
f) sistem de monitorizare – sistem de supraveghere a traficului navelor si ambarcatiunilor propulsate pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” alcatuit din statii fixe de localizare si identificare a navelor/ambarcatiunilor, radare de supraveghere;
g) dispozitive electronice – dispozitive electronice de transmitere catre statiile fixe a pozitiei si vitezei navelor si ambarcatiunilor propulsate.
(2) Definitiile termenului „nava” si ale expresiilor „ambarcatiune de agrement”, „instalatie plutitoare” si „constructie plutitoare” sunt prevazute la art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
(1) Indiferent de scop, perioada calendaristica si de durata, accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia bratelor Dunarii, se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(2) Permisul de acces se elibereaza pentru fiecare nava sau ambarcatiune si are o valabilitate de pana la un an calendaristic.
(3) Permisul de acces se pastreaza la bord pe toata perioada in care nava sau ambarcatiunea se afla in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(4) Persoanele fizice si juridice care au domiciliul/sediul in perimetrul rezervatiei sau in localitatile limitrofe si desfasoara activitate autorizata in perimetrul acesteia pot utiliza nave ori ambarcatiuni proprietate privata pentru satisfacerea nevoilor personale sau familiale si desfasurarea activitatilor economice traditionale de valorificarea resurselor naturale regenerabile si turism, prin eliberarea permiselor de acces, fara plata tarifelor percepute de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
ART. 4
(1) Pentru eliberarea permisului de acces sunt necesare urmatoarele documente:
a) actul de nationalitate/provenienta al navei, respectiv atestatul de bord sau certificatul de ambarcatiune de agrement;
b) certificatele de conformitate cu normele tehnice obligatorii si jurnalul de evidenta a deseurilor uzate valabil, dupa caz, eliberate de autoritatile competente;
c) chitanta ce dovedeste achitarea taxei de eliberare a permisului de acces, dupa caz;
d) autorizatia de efectuare a activitatilor de transport naval, eliberata de Autoritatea Navala Romana, pentru operatorii economici;
e) dovada ca nava sau ambarcatiunea propulsata detine un dispozitiv electronic de transmitere catre statiile fixe a pozitiei si vitezei navelor si ambarcatiunilor propulsate.
(2) Forma si continutul permisului de acces se stabilesc de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(3) Permisul de acces va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
a) tipul si numarul de inregistrare ale ambarcatiunii/navei;
b) proprietarul;
c) perioada de valabilitate a permisului.
ART. 5
Permisul de acces isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;
b) in situatia in care oricare dintre actele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d) si-a pierdut valabilitatea;
c) pentru nerespectarea prevederilor cuprinse in acesta.
ART. 6
(1) Conducerea navelor si ambarcatiunilor se face numai de catre persoane posesoare ale documentelor de atestare prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de nava sau ambarcatiune.
(2) Pentru navele care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este obligatorie dotarea acestora, in permanenta, cu echipajul minim de siguranta, conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 7
(1) Este obligatorie dotarea navelor si a ambarcatiunilor propulsate care navigheaza in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” cu dispozitive electronice si sisteme de monitorizare, stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(2) Viteza maxima admisa a navelor si ambarcatiunilor care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 1, este de 15 km/h.
(3) Viteza maxima admisa a navelor si ambarcatiunilor care navigheaza pe canalele de circulatie si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute in anexa nr. 1, este de 40 km/h.
(4) Este obligatorie dotarea ambarcatiunilor si a navelor cu veste de salvare pentru toate persoanele aflate la bord, conform legislatiei in vigoare. In cazul ambarcatiunilor nepuntate, aflate in mars, purtarea vestelor de salvare este obligatorie.
(5) Se interzice navigatia pe timpul noptii a navelor si ambarcatiunilor care nu sunt semnalizate conform prevederilor legale in vigoare.
(6) Este interzisa deplasarea navelor/ambarcatiunilor cu motor cu o viteza mai mare de 5 km/h in zonele prevazute in anexa nr. 3.
ART. 8
Transportul substantelor periculoase in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART. 9
Pentru navele ce navigheaza in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este obligatorie dotarea acestora cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare, in conformitate cu legislatia in vigoare.
ART. 10
(1) Locurile pentru acostarea navelor, precum si Lista cuprinzand punctele permise pentru acostarea/stationarea pontoanelor-dormitor in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) In zonele strict protejate, accesul si navigatia sunt interzise.
ART. 11
Supravegherea si controlul respectarii prezentelor reguli se realizeaza de catre reprezentantii imputerniciti de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
ART. 12
Prezentele reguli nu se aplica navelor si ambarcatiunilor aflate in misiuni de serviciu in proprietatea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, Autoritatii Navale Romane, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Sanatatii, institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale si Garzii Nationale de Mediu.
ART. 13
(1) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” va achizitiona sistemul de monitorizare si dispozitivele electronice, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
(2) Prin decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, vor fi stabilite sistemele de monitorizare pentru orice nava/ambarcatiune motorizata, pentru a i se permite accesul si navigatia in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in conditiile legii.
ART. 14
(1) Pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, conducatorii navelor/ ambarcatiunilor au obligatia de a se supune controlului organelor abilitate.
(2) Este interzisa:
a) acostarea si stationarea navelor in alte locuri decat cele stabilite de Administratia Rezervatiei;
b) depasirea limitelor de viteza stabilite prin prezenta hotarare;
c) tararea ancorelor, lanturilor si paramelor;
d) nelimitarea vitezei la nivelul formarii valului la intalnirea a 2 sau mai multe ambarcatiuni;
e) utilizarea oricarui tip de motovehicul nautic si accesul ambarcatiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor si al hidroglisoarelor, indiferent de scop;
f) folosirea navelor si ambarcatiunilor propulsate care nu sunt prevazute cu dispozitive electronice de transmitere a pozitiei si vitezei catre statiile fixe si nefolosirea din orice cauze a dispozitivelor electronice;
g) folosirea pe timpul noptii a navelor si ambarcatiunilor care nu sunt semnalizate conform prevederilor legale in vigoare;
h) accesul si navigatia in zonele strict protejate.
ART. 15
Nerespectarea dispozitiilor art. 14 se sanctioneaza conform legii.
ART. 16
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 17
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 111/2007 pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 20 februarie 2007, se abroga.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GABRIEL OPREA

Contrasemneaza:
–––––
p. Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Ilie Botos,
secretar de stat

p. Ministrul mediului, apelor si padurilor,
Mihail Faca,
secretar de stat

Ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Sevil Shhaideh

Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa

p. Ministrul transporturilor,
Iulian-Ghiocel Matache,
secretar de stat

Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 8 iulie 2015.
Nr. 538.

ANEXA 1
LISTA cuprinzand canalele de navigatie si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” pe care este admisa navigatia navelor si ambarcatiunilor cu 40km/h

1. Garla Somova
2. Canalul Mila 36
3. Canalul Sireasa
4. Garla Sontea
5. Canalul Olguta
6. Canalul Razboinita
7. Canalul Eracle
8. Canalul Lopatna
9. Canalul Radacinoasele
10. Canalul Pardina
11. Canalul Magistral AP Chilia
12. Canalul Cardon
13. Canalul Sfistofca
14. Canalul Sud Popina
15. Canalul Vatafu
16. Canalul Stipoc
17. Canalul Magearu
18. Canalul Litcov
19. Canalul Crisan – Caraorman
20. Canalul Busurca
21. Garla Imputita
22. Canalul Cordon Litoral (Sulina – Sfantu Gheorghe)
23. Canalul Tataru
24. Garla Perivolovca
25. Canalul Lipoveni
26. Canalul Dunavat
27. Canalul Mustaca
28. Canalul Dranov
29. Canalul Perisor
30. Canalul Periteasca
31. Canalul de Centura (canalul de legatura dintre canalele Lipoveni, Dunavat si Dranov)
32. Canalul Mocansa
33. Canal Eracle
34. Canal Ceamurlia
35. Lacul Rosu
36. Lacul Rosulet
37. Lacul Puiu
38. Lacul Razim
39. Lacul Golovita
40. Lacul Zmeica
41. Lacul Sinoie
42. Lacul Lumina
43. Lacul Merhei
44. Lacul Matita
45. Lacul Uzlina
46. Lacul Isac
47. Bratele Dunarii Vechi
48. Bratul Musura
49. Canal Uzlina
ANEXA 2
LISTA cuprinzand punctele permise pentru acostarea/stationarea navelor si ambarcatiunilor

Pe bratul Sfantu Gheorghe:
1. km 44 – Canal Dranov
2. km 22-23 – Canal Erenciuc
3. km 5 – Canal Tataru
4. km 52 si/sau – intrare Canal Perivolovca
Pe traseul Sfantu Gheorghe-Sulina-Cordon Litoral
1. Lacul Rosu – intrare Canal Tataru
Pe traseul Mila 8-Dunarea Veche:
1. Dunarea Veche – intrare Canal Magearu
2. Dunarea Veche – intrare la Canal Dovnica
Pe traseul Crisan-Mila 23:
1. Dunarea Veche – la intrare in Canal Cazanele
2. Canal Eracle – intrare canal Lopatna
3. Sontea Lata – canal Crulic si Cot Candura (Tulceanu)
4. Marcu – Cazanele
Pe traseul Mila 23-Sontea-Tulcea:
1. Garla Sontea – intrare lac Furtuna
2. Canal Sontea – intrare lac Baclanesti
3. Canal 35 – intrare canal Sireasa Nord
4. Canal 36 – zona Trofilca
Pe traseul Crisan-Caraorman:
1. Canal Crisan – Caraorman ambele maluri
2. Canal Litcov ambele maluri
Dunarea pe cele 3 brate, inclusiv Bratele Dunarii Vechi

LISTA cuprinzand punctele permise pentru acostarea/stationarea pontoanelor-dormitor in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”

Pe bratul Sfantu Gheorghe
1. km 44 – Canalul Dranov
2. km 29
3. km 5 – Canalul Tataru
Pe traseul Sfantu Gheorghe-Sulina-Cordon Litoral
1. Canal Centura – la intrarea pe Canalul Tataru
2. Lacul Rosulet – Cherhana
Pe traseul Mila 8-Dunarea Veche-Crisan
1. Dunarea Veche – la intrarea pe Canalul Magearu
2. Dunarea Veche – la intrarea pe Canalul Dovnica
3. Dunarea Veche – la intrarea pe Canalul Bogdaproste
Pe traseul Crisan-Dunarea Veche-Mila 23
1. Dunarea Veche – la intrarea pe Canalul Cazanele
2. Canalul Eracle – la intrarea pe Canalul Lopatna
Pe traseul Mila 23-Sontea-Tulcea
1. Garla Sontea – la intrarea pe Lacul Fortuna
2. Canalul Sontea – la intrarea pe Lacul Baclanesti
3. Canal 35 – Sireasa Nord
Pe traseul Crisan-Caraorman
1. Canalul Crisan – la intrarea pe Canal Ceamurlia
2. Canalul Crisan – la intrarea pe Canalul Iacob
3. Canalul Crisan – la intrarea pe Canalul Vatafu
4. Canalul Crisan – la intrarea pe Canalul Litcov

ANEXA 3
LISTA cuprinzand lacurile si canalele situate in apropierea coloniilor de pasari din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, pe care este admisa navigatia navelor si ambarcatiunilor cu 5 km/h

1. Lacul Ivanova
2. Lacul Purcelu
3. Canal Bratusca
4. Canal Litieni
5. Lacul Obretinul Mic
6. Canal Ghermandi
7. Golf Musura – Ostrov Musura
8. Lacul Martinica
9. Lacul Cuzmintul Mare
10. Lacul Cuzmintul Mic
11. Lacul Mesteru, Nord si Sud
12. Japsa Climova
13. Holbina II
14. Lacul Isacel
15. Lacul Cotete
16. Lacul Cuibul cu Lebede
17. Canal Candura – colonia Nebunu
18. Lacul Ligheanca (NE)

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

delta dunarii fotografie drona

Delta Dunarii vazuta din drona – Galerie fotografii

0
Descoperă frumusețea Deltei Dunării cu o galerie de fotografii aeriene realizate cu drona. Fiecare imagine surprinde peisaje spectaculoase, de la canale întortocheate la habitate...
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM

Pensiunea 4 Salcii din Balteni de Sus

Pensiunea 4 Salcii

0