marți, 23 iulie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 159 din 24 iunie 2011

ORDIN nr. 159 din 24 iunie 2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate

permisul si conditiile de pescuit in Delta Dunarii

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
NR. 159 din 24 iunie 2011
MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
NR. 1.266 din 18 aprilie 2011
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 19 iulie 2011
Avand in vedere referatele de aprobare nr. 4.577/2011 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 181.246 din 13 aprilie 2011 al Directiei biodiversitatii din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor si consultarile cu organizatiile din domeniul pescuitului,
in temeiul:
– art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (1^1) si art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 8 alin. (1) lit. h) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, cu modificarile ulterioare;
– art. 21 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011;
– art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
– art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Se aproba conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate.
(2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de catre administratorii resursei acvatice vii, in conditiile legii.
(3) In scopul atingerii obiectivelor de protectie si asigurarii starii favorabile de conservare a habitatelor naturale si speciilor de flora si fauna salbatica pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv in perimetrul acestora este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si ale planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate in conditiile legii.
ART. 2
(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, se face cumulativ:
a) in baza autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de catre administratorul resurselor acvatice vii;
b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
c) in baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de catre administratorul resurselor acvatice vii si eliberate, dupa caz, de acesta sau de catre asociatiile de pescari sportivi.
(2) Pentru avizul prevazut la alin. (1) nu se percepe tarif.
(3) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se face in baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise si eliberate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(4) Asociatiile de pescari sportivi legal constituite care detin autorizatii de pescuit recreativ/sportiv pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv pe zonele in care resursa acvatica vie este administrata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile si cu respectarea obligatiilor stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
(5) La solicitarea asociatiilor de pescari sportivi legal constituite, inscrise in Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, care functioneaza in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform reglementarilor in vigoare, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” elibereaza permise de pescuit recreativ/sportiv acestor asociatii pe baza de protocol, pentru zona sa de responsabilitate.
ART. 3
(1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv in zonele din perimetrul ariilor naturale protejate pentru care Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a emis autorizatii de pescuit recreativ/sportiv se face in baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea prevederilor art. 7 si a conditiilor inscrise in autorizatie stabilite pe baza avizului administratorului/custodelui ariilor naturale protejate prevazut la art. 2 alin. (1).
(2) In zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul ariilor naturale protejate, pentru care nu au fost emise autorizatii, precum si in zonele care nu fac obiectul autorizarii conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 pescuitul recreativ/sportiv poate fi practicat, cu respectarea reglementarilor in vigoare, de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv emis si eliberat de administratorul resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale respective.
(3) Administratorii/Custozii ariilor naturale protejate au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, Ministerului Mediului si Padurilor si asociatiilor de pescari sportivi harta cu zonele in care este permis pescuitul sportiv/recreativ si orice alte restrictii privind desfasurarea acestei activitati in perimetrul ariei naturale protejate, stabilite conform legislatiei in vigoare.
(4) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si asociatiile de pescari sportivi autorizate au obligatia de a comunica persoanelor pentru care au eliberat/elibereaza permise de pescuit recreativ/sportiv informatiile transmise de administratorii/custozii ariilor naturale protejate conform obligatiilor stabilite la alin. (3).
ART. 4
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual.
ART. 5
(1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe teritoriul Rezervatiei Biosferei, „Delta Dunarii” este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe zone din ariile naturale protejate in care resursa acvatica vie este administrata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011.
ART. 6
(1) Pentru zonele in care resursa acvatica vie este administrata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, procedura privind emiterea si eliberarea permiselor si autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum si lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.
(2) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, procedura privind emiterea si eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv se aproba prin decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
ART. 7
(1) Pescuitul recreativ/sportiv in ariile naturale protejate se practica pe baza regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prevazut in anexa nr. 2 si a regulamentului propriu stabilit de asociatiile de pescari sportivi, in conditiile legii, cu respectarea prevederilor planurilor de management si/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate in conditiile legii.
(2) Asociatiile de pescari sportivi au obligatia sa elaboreze regulamentul propriu cu respectarea masurilor speciale pentru conservarea speciilor salbatice si habitatelor naturale sau utilizarea durabila a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, stabilite prin planurile de management si/sau regulamentele ariilor naturale protejate aprobate in conditiile legii.
ART. 8
(1) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” sunt prevazute in anexa nr. 3.
(2) In zonele de pescuit recreativ/sportiv aprobate de administratorul resursei acvatice vii, situate in arii naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv se practica numai in zonele in care este permisa aceasta activitate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si ale planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.
ART. 9
Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” sau a presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, dupa caz, la propunerea personalului propriu cu drept de control si inspectie si a institutiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, in conditiile art. 59 si 60 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza constatarilor personalului cu atributii de control prevazut la art. 50 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, daca sunt incalcate prevederile acestei ordonante de urgenta.
ART. 10
Administratorul resursei acvatice vii are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
ART. 11
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii
si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara

Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely

ANEXA 1

Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv
– fata –
MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI „DELTA DUNARII”

PERMIS DE PESCUIT
RECREATIV/SPORTIV
Data eliberarii …………………………..

Numele ………………………………
Prenumele ……………………………
C.N.P. ………………………………
Eliberat de ………………………….

Seria ………………. nr. ………….

– verso –
Permisul de pescuit recreativ/sportiv are valabilitate in toate
zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei
Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia zonelor strict protejate.

Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se desfasoara cu
respectarea conditiilor stabilite in Regulamentul de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv, prevazut in Ordinul ministrului
agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele
permiselor de pescuit recreativ/sportiv.

Falsificarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se
pedepseste conform legii.

Deteriorarea permisului de pescuit recreativ/sportiv atrage
invalidarea acestuia.

Descriere:
Dimensiunile formatului sunt: lungime 10 cm, latime 7 cm.
Seria ……………… nr. ………………..
Acest permis este valabil pana la data de …………. .

ANEXA 2

REGULAMENT de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in ariile naturale protejate

ART. 1
Pescuitul oricaror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza in conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor privind prohibitia anuala a pescuitului, cu respectarea prevederilor planurilor de management si/sau al regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.
ART. 2
Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.
ART. 3
Asociatiile de pescari sportivi autorizate in conditiile legii sa desfasoare activitatea de pescuit sportiv in perimetrul ariilor naturale protejate au obligatia:
– sa colaboreze cu administratorul/custodele ariei naturale protejate in vederea stabilirii conditiilor si restrictiilor privind desfasurarea pescuitului recreativ/sportiv, a conditiilor privind accesul si a zonelor de campare in perimetrul ariei naturale protejate;
– sa elaboreze si sa actualizeze baza de date cu membrii asociatiei;
– sa monitorizeze permisele de pescuit eliberate si sa raporteze lunar administratorului resursei acvatice vii numarul permiselor de pescuit recreativ/sportiv eliberate si zonele pentru care au fost emise;
– sa afiseze in locuri vizibile la sediul asociatiei si pe teren regulamentul propriu de pescuit;
– sa popularizeze conditiile de practicare a pescuitului sportiv si restrictiile stabilite pentru zone, perioade, specii, precum si organele abilitate pentru controlul activitatii de pescuit recreativ/sportiv;
– sa popularizeze conditiile de acces si zonele in care este permisa camparea, pentru a se evita producerea modificarilor in structura naturala a zonei, a zgomotelor care sa perturbe linistea acesteia (efecte negative asupra faunei din zona);
– sa asigure conditii optime pentru desfasurarea activitatii de pescuit recreativ/sportiv, precum si salubrizarea zonelor de pescuit;
– sa solicite sprijinul autoritatilor cu atributii de control in cazul semnalarii actelor de braconaj si al incalcarii prevederilor planurilor si/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate;
– sa respecte orice alte obligatii prevazute de legislatia in vigoare in domeniul pescuitului recreativ/sportiv, precum si in domeniul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
ART. 4
(1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, asociatiile de pescari sportivi pot propune administratorului resursei acvatice vii stabilirea unor zone de protectie piscicola/zone de refacere biologica sau regiuni de crutare si programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate, cu avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate.
(2) Actiunile de populare cu material biologic in zonele de pescuit recreativ/sportiv din ariile naturale protejate, aprobate conform reglementarilor in vigoare, se efectueaza in prezenta reprezentantilor administratorului/custodelui ariei naturale protejate si a administratorului resursei acvatice vii.
ART. 5
Detinatorii de permise de pescuit recreativ/sportiv au urmatoarele obligatii:
– sa respecte legislatia privind desfasurarea pescuitului recreativ/sportiv;
– sa respecte legislatia de mediu si prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate/setului de masuri minime de conservare pana la aprobarea planurilor de management si a regulamentelor ariilor naturale protejate;
– sa se legitimeze si sa prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;
– pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, sa detina permis de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
– sa pastreze curatenia in zona de pescuit, iar depozitarea si deversarea de deseuri de orice tip pe sol, in apa, pe maluri, plaja sunt strict interzise.
ART. 6
(1) Dimensiunile minime in centimetri ale exemplarelor de pesti sunt cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.
(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.
(3) Puietul si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) sau exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.
(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din aceasta specie vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.
ART. 7
Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei secundare aprobate prin ordin al autoritatilor competente din domeniul pescuitului si din domeniul protectiei mediului.

ANEXA 3

ZONE de pescuit recreativ/sportiv din Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”

1. Bratul Sfantu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona cuprinsa intre km 15-44 si zonele de crutare (zone rectificate), respectiv intre km 16,5-20; 30-43; 50-58; 65-83 (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)
2. Bratul Sulina, pe ambele maluri
3. Dunarea Veche de pe bratul Sulina, pe ambele maluri, cu exceptia portiunii dintre canalul Bogdaproste si canalul Magearu (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)
4. Bratul Chilia, pe malul drept, bratul Tataru pe ambele maluri, bratele Babina si Cernofca pe malul stang (mal drept zona strict protejata)
5. Canalele Eracle si Lopatna si lacurile Babina, Matita, Merheiul Mare si Merheiul Mic
6. Bratul Tulcea, pe ambele maluri
7. Dunarea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia pana la Cotul Pisicii
8. Canalul Crisan-Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman
9. Canalul Caraorman, intre canalul Crisan-Caraorman si intrarea in lacul Puiu, si canalul dintre lacurile Puiu si Rosu, pe ambele maluri
10. Lacurile Lumina, Rosu, Rosulet, Puiu si Puiulet
11. Canalele Cardon, Sfistofca si bratul Musura
12. Canalul Tataru, intre varsarea in bratul Sfantu Gheorghe si intersectia cu canalul de centura Sulina-Sfantu Gheorghe, pe ambele maluri
13. Canalul Sulina-Sfantu Gheorghe, intre canalul de centura al orasului Sulina si Bratul Sfantu Gheorghe
14. Canalul de acces la Dunare de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri
15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgostel si Taranova
16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunavat, Cocos si Mustaca, pe ambele maluri
17. Dunavat 3, Holbina 1 si Holbina 2
18. Canalul Mila 35, intre bratul Tulcea si bratul Chilia, pe ambele maluri
19. Garla Sireasa, pe ambele maluri
20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Cazanel si Furtuna
21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o latime de 50 m de la mal, in portiunea cuprinsa intre gura canalului Dunavat si capul Iancina
22. Lacul Golovita, de-a lungul malului, pe o portiune de 50 m de la mal, in portiunea cuprinsa dintre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca si canalul de legatura intre lacurile Ceamurlia si Golovita
23. Canalul Gura Portitei, pana la zona strict protejata, pe ambele maluri
24. Canalul 2, intre lacurile Razim si Sinoie, pe malul vestic
25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o latime de 50 m de la mal, in portiunea cuprinsa intre gura de intrare in lacul Sinoie si intersectia cu soseaua, pe malul estic
26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o latime de 50 m de la mal, in zona delimitata de 1 km de o parte si de alta a gurii de varsare a garlei
27. Lacurile Nuntasi si Istria, pe o latime de 50 m de la mal
28. Lacurile Casla, Somova, Parches, Telincea si garla Somova-Parches
29. Canalul Enisala, pe ambele maluri
30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia si Ocolitor Pardina
31. Canalele Pardina si Iacub, din amenajarea agricola Pardina, pe ambele maluri

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Influența presiunii atmosferice asupra hrănirii peștilor

0
Influența presiunii atmosferice asupra hrănirii peștilor este un subiect complex care implică multiple mecanisme și variabile. Înțelegerea modului în care presiunea atmosferică afectează comportamentul...

RECOMANDAM