marți, 16 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieLegislatie Delta Dunarii, pescuit - indexProiect de ORDIN privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de...

Proiect de ORDIN privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2016

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ORDIN  Nr……  privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

Avand in vedere:

 • consultarea cu Federatia Romana de Pescuit Sportiv ca unic for de reprezentare al asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national;
 • referatul de aprobare nr……..al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, Luand in considerare prevederile:
 • art. 4 alin. (3) lit. a), art. 23, 24 si 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 22, 23 si 24 din Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul:

 • art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura;
 • art. 10 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art.1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale din Romania se face de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura in calitate de administrator al resurselor acvatice vii, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, unde atribuirea se face de catre Administratia Biosferei „Delta Dunarii”.

Art.2. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, se face in baza permiselor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si eliberate de aceasta sau prin asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite.

Art.3. (1) – Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat.

(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil.

(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual.

Art.4. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art.5. (1) In cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, se infiinteaza Registrul unic de evidenta a Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri.

(2) Modelul „Registrului unic de evidenta al Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri” este prezentat in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezentul ordin.

(3) Inscrierea Registrul unic de evidenta al Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, se face in baza urmatoarelor documente:

 • cerere de inaintare catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura;
 • statut;
 • act constitutiv;
 • certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
 • cod de inregistrare fiscala;
 • avizul de luare in evidenta eliberat de catre Ministerul Mediului si Padurilor
 • certificat de identitate sportiva;
 • aviz de constituire;
 • autorizatie de functionare.

Art.6. Regulamentul privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv contine datele prezentate in in Anexa nr.3 si face parte integranta din prezentul ordin.

Art.7. Organizarea, conducerea, supravegherea si controlul activitatilor si competitiilor oficiale de pescuit sportiv in habitatele piscicole naturale, revin Federatiei Romane de Pescuit Sportiv, persoana juridica de interes national si de utilitate publica, recunoscuta si autorizata de statul roman in conditiile legii, cu acordul administratorului resurselor acvatice.

Art.8. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin.

Art.9.Asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si forurilor de reprezentare la nivel national pot sprijini cu persoane angajate si autorizate in conditiile legii, personalul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura cu drept de inspectie si control, in actiunile de constatare si sanctionare a contraventiilor si infractiunilor.

Art.10. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15 din 20 ianuarie 2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv reglementeaza pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, cu completarile si modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 74 din 28.01.2011, se abroga.

Art.11. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MINISTRU DANIEL CONSTANTIN

 

Anexa nr. 1 Model de permis de pescuit recreativ/sportiv nominal

Verso : Permisul de pescuit are valabilitate in toate habitatele piscicole naturale cu exceptia RBDD.

Descriere : Permisul este de tip cartonat

Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, latime – 7 cm

Culoare* gratuit rosu; 10 lei galben ; 30 lei albastru

*) In conformitate cu prevederile art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tiparesc pe culori in functie de valoarea lor.

Anexa nr. 2 REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA AL ASOCIATIILOR DE PESCARI SPORTIVI

Anexa nr. 3 REGULAMENTUL DE PRACTICARE A PESCUITULUI RECREATIV / SPORTIV

PARTEA I Scop, perioade, durate si zone de prohibitie a pescuitului

Art. 1. Prin pescuit recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, in scop de agrement/performanta.

Art.2. Pescuitul oricaror specii de pesti si a altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii.

PARTEA a-ll-a Protectia resurselor piscicole

Art. 2. (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociatiile de pescari sportivi –persoane juridice nonprofit legal constituite, pot propune stabilirea unor zone de protectie piscicola, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.

(2) Zonele de protectie piscicola pot fi:

 1. a) de protectie a reproducerii, reprezentand locurile predilecte pentru depunerea icrelor; si dezvoltarea puietului;
 2. b) de protectie a diversitatii speciilor piscicole reunite intr-un ecosistem acvatic;
 3. c) de protectie pentru iernarea pestelui.

(3) in zonele de protectie piscicola, pentru o anumita perioada pot fi limitate sau interzise:

 1. a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice;
 2. b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole cum ar fi:
 • ingustarea/bararea cursului apei,
 • taierea si recoltarea vegetatiei,
 • extragerea de namol, nisip si pietris,
 • colectarea ghetii.
 1. c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), activitatile prevazute nu pot fi limitate sau interzise in urmatoarele situatii;

 1. a) cand activitatile se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
 2. b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

Art. 3. (1) Asociatiile de pescari sportivi persoane juridice nonprofit legal constituite, pot propune Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare A.N.P.A. programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate si pot participa la:

 1. a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor de reproducere;
 2. b) infiintarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economica si stiintifica;
 3. c) organizarea activitatii de monitorizare a populatiilor piscicole si stabilirea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.

(2) In caz de necesitate, se pot lua masuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.

Art.4. (1) Asociatiile de pescari sportivi vor solicita A.N.P.A., declararea regiunilor de crutare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hranirea puietului si adultilor speciilor de vietuitoare acvatice.

(2) In apele declarate regiuni de crutare se interzic, pe toata perioada anului, pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv, precum si alte activitati cum sunt :

 • ecoltarea vegetatiei,
 • extragerea balastului,
 • vanatul,
 • cresterea animalelor,
 • turismul.

Art. 5. In scopul asigurarii protectiei resurselor piscicole, Asociatiile de pescari sportivi – persoane juridice nonprofit legal constituite, au obligatia sa respecte prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

PARTEA a lll-a Conditiile pentru practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv.

Art.6. Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

PARTEA a lV-a Dimensiunile minime ale exemplarelor de pesti

Art.7. (1) Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti sunt cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.

(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.

(3) PuietuI si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din aceasta specie vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

PARTEA a V a Diverse

Art.8. Actiunile de populare cu material biologic se efectueaza in prezenta reprezentantilor A.N.P.A.

Art. 9. Asociatiile si Federatiile de Pescari Sportivi consimt sa-si armonizeze actiunile in vederea implementarii obiectivelor si masurilor din prezentul regulament si isi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, in vederea practicarii pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23, alin. 4, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei secundare stabilita prin Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

icre de salau

Încheierea etapei de reintroducere a icrelor de șalău în Lacul Razim...

0
Pe 8 aprilie, campania anuală de repopulare a șalăului în complexul Razim-Sinoe, organizată de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a ajuns la final....
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM