joi, 8 decembrie 2022
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieProiect Ordin pescuit recreativ sau sportiv 2010

Proiect Ordin pescuit recreativ sau sportiv 2010

Proiect Ordin pescuit recreativ sau sportiv 2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale

In temeiul:
– art.23, alin.2), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si complectari de Legea nr. 317/2009;
– art. 8, lit. A, pct.c) din Hotararea Guvernului nr. 1194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Avacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 7, alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1407/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
– art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura;
Avand in vedere:
– consultarile cu forurile de reprezentare ale pescarilor sportivi legal constituite la nivel national, din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;
– referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 7620/15.12.2009,
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul

O R D I N
Art.1. (1) – Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in calitate de administrator al resursei acvatice vii.
(2) In Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv se face cu respectarea conditiilor impuse de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.
Art.2. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale se face in baza se face in baza permiselor si a autorizatiilor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si eliberate prin asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite.
Art.3. (1) – Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual.
(4) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este valabil pentru zona/zonele pe care asociatia care a eliberat permisul de pescuit recreativ/sportiv detine Autorizatie de pescuit recreativ/sportiv, cat si pentru zona/zonele pe care alte asociatii detin Autorizatii de pescuit recreativ/sportiv, pe baza de reciprocitate.
Art.4. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art.5. (1) – Autorizatia de pescuit recreativ/sportiv – este un document cu regim special, inseriat, prin care se autorizeaza activitatea de pescuit recreativ/sportiv.
(2) Autorizatia de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual.
(3) La eliberarea Autorizatiei de pescuit recreativ/sportiv, asociatiile de pescari sportivi vor prezenta dovada nominalizarii zonei/zonelor din habitatele piscicole naturale pentru care solicita accesul privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv, de la Administratia Nationala „Apele Romane.”
Art.6. Modelul Autorizatiei de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art.7.(1) In cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se infiinteaza Registrul unic de evidenta al Asociatiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si a forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri.
(2) Modelul „Registrului unic de evidenta” este prezentat in Anexa nr.3.care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Inscrierea in Registrul unic de evidenta al asociatiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv se face in baza urmatoarelor documente:
– cerere de inaintare catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura;
– statut;
– act constitutiv;
– certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
– cod de inregistrare fiscala;
-Regulament privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv pe zona sa de competenta;
Art.8.(1) Regulamentul privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv contine datele prezentate in in Anexa nr.4. si face parte integranta din prezentul ordin.
Art.9. Asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum si forurile de reprezentare la nivel national pot nominaliza persoane care, dupa o verificare prealabila de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, vor fi imputernicite sa constate contraventii si sa incheie procese-verbale de constatare a contraventiilor, in baza imputernicirilor date prin ordin al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Procesele verbale vor fi transmise inspectorilor piscicoli regionali.
Art.10. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin.
Art.11. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ-sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 876 din 24.12.2008 si Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 436/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 753/2008 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ-sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 468/07.07.2009, se abroga.
Art. 12. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministru
Radu Mircea BERCEANU

Anexa nr.2.
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
Seria AP nr.

AUTORIZATIE
DE PESCUIT RECREATIV – SPORTIV
ANUL …………………………..
I. Beneficiar : ……………………………….
CTR………… /………………….
CIF…………………………………
Nr. pescari sportivi……………………………..
II. HABITATE PISCICOLE NATURALE
APE CURGATOARE,CANALE
…………………………………… de la ………………………pana la …………………
…………………………………… de la ………………………pana la …………………
…………………………………… de la ………………………pana la …………………
…………………………………… de la ………………………pana la …………………
…………………………………… de la ………………………pana la …………………
…………………………………… de la ………………………pana la …………………
…………………………………… de la ………………………pana la …………………
…………………………………… de la ………………………pana la …………………
…………………………………… de la ………………………pana la …………………
LACURI – BALTI
…………………………………… suprafata …………………………… ha
…………………………………… suprafata …………………………… ha
…………………………………… suprafata …………………………… ha
…………………………………… suprafata …………………………… ha
PRESEDINTE

Anexa nr. 3
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA AL ASOCIATIILOR DE PESCARI SPORTIVI Nr

REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA AL ASOCIATIILOR DE PESCARI SPORTIVI Nr

Crt.

Numar/data

cererii de

inscriere

Numele

asociatiei

Sediul

administrativ

Nr. certficat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilorNumele si semnatura

reprezentantului

ANEXA nr. 4
REGULAMENTUL DE PRACTICARE A PESCUITULUI RECREATIV / SPORTIV
PARTEA I

Perioade, durate si zone de prohibitie a pescuitului
Art. 1. Pescuitul oricaror specii de pesti si a altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului privind prohibitia anuala a pescuitului.
PARTEA a-ll-a
Protectia resurselor piscicole

Art. 2. (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociatiile de pescari sportivi vor stabili zone de protectie piscicola, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.
(2) Zonele de protectie piscicola pot fi:
a) de protectie a reproducerii, reprezentand locurile predilecte pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului;
b) de protectie a diversitatii speciilor piscicole reunite intr-un ecosistem acvatic;
c) de protectie pentru iernarea pestelui.
(3) in zonele de protectie piscicola, pentru o anumita perioada pot fi limitate sau interzise:
a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole cum ar fi:
– ingustarea/bararea cursului apei,
-taierea si recoltarea vegetatiei,
– extragerea de namol, nisip si pietris,
– colectarea ghetii.
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal.
(4) Prin exceptie de la prevederie alin. (3), activitatile prevazute nu pot fi limitate sau interzise in urmatoarele situatii;
a) cand activitatile se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundatiilor.
Art. 3. (1) Asociatiile de pescari sportivi vor promova programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate, prin:
a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor de reproducere;
b) infiintarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economica si stiintifica;
c)organizarea activitatii de monitorizare a populatiilor piscicole si stabilirea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.
(2) In caz de necesitate, se pot lua masuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare.
Articolul 4
(1) Asociatiile vor solicita ANPA , declararea de regiuni de crutare pe anumite zone ce vor fi constatate ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hranirea puietului si adultilor speciilor de vietuitoare acvatice.
(2) In apele declarate regiuni de crutare se interzic, pe toata perioada anului, pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv, precum si alte activitati cum sunt:
-recoltarea vegetatiei,
-extragerea balastului,
-vanatul.
-cresterea animatelor,
-turismul.
(3) Asociatiile se obligatia sa marcheze perimetrele regiunilor de crutare si sa asigure paza si controlul respectarii prevederilor stabilite in alin. (2).
Articolul 5
In scopul protectiei resurselor piscicole, sunt supuse interdictiei urmatoarele actiuni si activitati:
a) mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor indicatoare de reglementare a pescuitului,
b) recoltarea stufulul, papurii, rogozului si a altor plante acvatice, fara autorizarea proprietarulul sau beneficiarului de folosinta piscicola;
c) inchiderea cu orice fel de materiale si unelte de pescuit a garlelor, canalelor, privalelor de legatura cu lacurile, baltile si terenurile iundabile. daca prin aceasta se impiedica accesul sau se captureaza pestii care migreaza in timpul viiturilor ori in perioada de reproducere, precum si scurgerea libera a apelor o data cu resursele piscicole din ele;
d) modificarea regimului de scurgere a apei, in scopul practicarii pescuitului, fara acordul administratorului,
e) distrugerea sau degradarea digurilor, barajelor si canalelor pescaresti. taluzurlor si malurilor inierbate, precum si distrugerea, degradarea sau micsorarea zonelor de protectie a apelor;
f) asezarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raului, garlelor sau canalelor;
g)reducerea din culpa a debitelor de apa, daca prin aceasta se pericliteaza existenta resurselor piscicole;
h) folosirea, cu orice titlu, de navoade, voloace, setci, ave, prostovoale. vintire. taliene, precum si alte tipuri de unelte de pescuit comercial, de catre persoane fizice sau juridice neautorizate, aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurior menajere si zootehnice si a oricaror materii si materiale, produse si substante poluante pe malul si in apele care fac obiectul autorizarii.
i) pescuitul electric, pescuitul cu materiale explozive, cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu plase din fire monofilament si cu orice alte unelte intepatoare si agatatoare,
j) pescuitul in scop comercial cu unelte din plasa cu marimea laturii ochiurilor sub dimensiunile minime prevazute in prezentul regulament, in zonele unde acesta este permis.
Articolul 6
De comun acord cu ANPA, pe baza studiilor si a cercetarilor fundamentate stiintific, se pot modifica perioadele, duratele si zonele de prohibitie din apele care fac obiectul autorizarii.
PARTEA a lll-a
Conditiile pentru exercitarea pescuitului in scop recreativ/sportiv

Articolul 7
Pescuitul recreativ/sportiv este permis numai cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) pescuitul in zonele arondate pentru practicarea pescuitului recreativ sportiv se practica cu cel mult doua undite sau doua lansete cu cate doua carlige fiecare.
b) pescuitul recreativ/sportiv se practica de pe mal si din barca;
c) in timpul iernii pescuitul in scop recreativ se poate efectua si pe gheata, cu exceptia zonelor de protecte speciala a iernarii pestelui;
d)in timpul unei zile de pescuit se pot retine cel mult 5 kg de peste sau numai un
singur exemplar daca masa lui corporala depaseste 5 kg.
e) se interzice pescuitul cu momeli naturale cu carlig triplu

PARTEA a lV-a
Dimensiunie minime ale exemplarelor de pesti

Articolul 8
Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi retinute la pescuit sunt urmatoarele:
*Avat 40
*Babusca 15
*Babca 15
*Biban 12
*Caras 15
*Clean 28
*Cosac 25
*Cosas 40
*Crap 35
*Morunas 25
*Mreana 27
*Novac 40
*Oblete 12
*Platica 25
*Riseafca 15
*Rosioara 15
*Sanger 40
*Scobar 25
*Scrumbie de Dunare 22
*Somn 60
*Salau 40
*Stiuca 40
*Vaduvita 30
*Raci 10
*Scoici
*Broaste 30g/ex
(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudate.
(3) Speciile de pesti care nu sunt prevazute la alin. (1) sunt libere la pescuit, la orice dimensiune. (4) PuietuI si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.
(5) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele prinse ale acestor specii vor fi deversate in mod obligatoriu in apa.in stare vie.
PARTEA a V a
Diverse

Articolul 9
(1) Popularea sau aclimatizarea de specii ori de hibrizi noi pentru fauna acvatica este permisa numai cu acordul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura..
(2) Actiunile de populare cu material biologic se efectueaza in prezenta reprezentantilor ANPA.

Articolul 10
Asociatiile si Federatiile isi vor coordona actiunile in vederea implementarii obiectivelor si masurilor din prezentul regulament si isi vor recunoaste dreptul de reciprocitate pentru membri lor in vederea practicarii pescuitului recreativ sportiv, conform prevederilor art.23 alin.4 din OUG 23/2008 aprobata prin legea 317/2009.
Articolul 11 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile OG 23/2008, privind practicarea pescuitului si acvacultura ,aprobata de legea nr. 317/2009 si a legislatiei secundare stabilita prin Ordin al autoritatii centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.
Sursa: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

ARTICOLE RECENTE

Iarna Delta Dunarii

Daniel Micu – Album fotografii Delta Dunarii

0
Daniel Micu – Album fotografii din Delta Dunarii© Album Daniel Micu
canalul perivolovca din delta dunarii

Canalul Perivolovca