vineri, 17 mai 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

LEGE Nr.82 din 20 noiembrie 1993

LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”

EMITENT PARLAMENTUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 7 decembrie 1993
Data intrarii in vigoare 07-12-1993
Forma consolidata valabila la data 03-11-2022

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articolul 1
Se constituie Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”, denumita in cele ce urmeaza rezervatie, zona de importanta ecologica nationala si internationala, care cuprinde urmatoarele unitati fizico-geografice: Delta Dunarii, saraturile Murighiol – Plopu, complexul lagunar Razim-Sinoe, Dunarea maritima pana la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea-Tulcea cu zona inundabila, litoralul Marii Negre de la Bratul Chilia pana la Capul Midia, apele maritime interioare si marea teritoriala, pana la izobata de 20 m inclusiv.

Articolul 2’1
Se instituie asupra rezervatiei regimul de arie naturala protejata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si se incadreaza in urmatoarele categorii de management: rezervatie a biosferei, zona umeda de importanta internationala, sit al patrimoniului natural si universal si sit al retelei Natura 2000.

Articolul 2’2
Coordonatele geografice ale limitelor extreme ale rezervatiei sunt urmatoarele:
– 28° 10′ 50″ Est, (Cotul Pisicii);
– 29° 42′ 45″ Est, (Sulina);
– 45° 27′ Nord, (bratul Chilia, km 43);
– 44° 20′ 40″ Nord, (capul Midia).
Harta si descrierea limitelor rezervatiei sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora, cu modificarile ulterioare, iar orice modificare a acestora se face in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

Articolul 3
Pentru asigurarea protectiei si conservarii unor zone de habitat natural si a diversitatii biologice specifice, precum si pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerintelor de consum ale populatiilor locale si in limitele potentialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, se delimiteaza urmatoarele zone cu regim diferentiat de protectie ecologica:
a)zone strict protejate, avand regimul de conservare al rezervatiilor stiintifice;
b)zone tampon, cu rol de protectie a zonelor strict protejate si in care sunt admise activitati limitate de valorificare a resurselor disponibile, in conformitate cu planurile de management aprobate;
c)zone de dezvoltare durabila, valorificabile economic prin practici traditionale sau tehnologii noi, ecologic admise;
d)zone de reconstructie ecologica, in care se realizeaza numai masuri de refacere a mediului deteriorat, devenind ulterior zone de dezvoltare durabila sau zone strict protejate.
Delimitarea zonarii functionale stabilite conform alin. 1 se face prin planul de management al rezervatiei, in conditiile legii.

Articolul 4
Managementul rezervatiei se realizeaza de Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», denumita in continuare Administratia Rezervatiei, institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, aflata in subordinea Ministerului Mediului.
Administratia Rezervatiei are sediul in municipiul Tulcea.
Conducerea Administratiei Rezervatiei este realizata de catre guvernator, cu rang de subsecretar de stat, ale carui atributii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Rezervatiei.
Guvernatorul este numit si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului Ministerului Mediului.
Guvernatorul conduce intreaga activitate a Administratiei Rezervatiei si are calitatea de ordonator tertiar de credite.
Guvernatorul numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul Administratiei Rezervatiei.
Guvernatorul, in exercitarea atributiilor sale, emite decizii.
Guvernatorul reprezinta Administratia Rezervatiei in relatiile cu tertii, precum si in justitie.
Pe langa guvernator functioneaza Colegiul executiv, format din sefi ai compartimentelor din cadrul Administratiei Rezervatiei.
Membrii Colegiului executiv sunt numiti si eliberati din functie prin decizie a guvernatorului.
Colegiul executiv este condus de guvernator.
Colegiul executiv are rolul de a pune in aplicare deciziile guvernatorului.

Articolul 4’1
Pe langa Administratia Rezervatiei se infiinteaza Consiliul consultativ de administrare, alcatuit din reprezentanti ai institutiilor, organizatiilor economice, organizatiilor neguvernamentale, autoritatilor si comunitatilor locale care detin cu orice titlu suprafete, bunuri sau au interese in perimetrul rezervatiei si care sunt implicate si interesate in aplicarea masurilor de protectie, conservare si dezvoltare durabila a zonei, cu rol consultativ in procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele reprezentantilor sai, precum si in procesul de elaborare si adoptare a planului de management al rezervatiei.
Componenta si atributiile Consiliului consultativ de administrare se aproba prin ordin al conducatorului Ministerului Mediului, la propunerea Administratiei Rezervatiei.
Consiliul consultativ de administrare se intruneste cel putin o data pe an, la initiativa Administratiei Rezervatiei.
Membrii Consiliului consultativ de administrare nu sunt retribuiti pentru activitatea desfasurata in cadrul acestuia.

Articolul 4’2
Activitatea Administratiei Rezervatiei este indrumata si supravegheata de catre Consiliul stiintific al rezervatiei.
Componenta nominala a Consiliului stiintific este propusa de Administratia Rezervatiei, cu avizul Academiei Romane, si se aproba prin ordin al conducatorului Ministerului Mediului.
Consiliul stiintific este format din oameni de stiinta si specialisti cu experienta in problemele complexe atat ale Deltei Dunarii – ecologie, economie, sociologie, cultura si altele asemenea – cat si ale zonelor umede si ale ariilor naturale protejate.
Consiliul stiintific avizeaza planul de management al rezervatiei, evalueaza modul in care sunt aplicate masurile prevazute in acesta si prezinta, anual sau ori de cate ori este necesar, Ministerului Mediului rapoarte cuprinzand constatari, propuneri si recomandari.
Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al conducatorului Ministerului Mediului.
Guvernatorul rezervatiei participa la intrunirile Consiliului consultativ de administrare si la sedintele Consiliului stiintific.

Articolul 4’3
Desfasurarea tuturor activitatilor din rezervatie este reglementata prin planul de management al rezervatiei si prin regulamentul rezervatiei. Managementul rezervatiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabila a habitatelor si a populatiilor speciilor de pe teritoriul acesteia.
Planul de management al rezervatiei se elaboreaza de catre Administratia Rezervatiei, cu implicarea Consiliului consultativ de administrare, cu avizul Consiliului stiintific, si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului.
Elaborarea planului de management al rezervatiei are la baza protectia si conservarea zonelor de habitat natural si a diversitatii biologice specifice, precum si obiectivele de conservare stabilite in functie de speciile/habitatele prioritare din rezervatie. Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinta favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervatie.
Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locala si nationala, precum si orice alte planuri de utilizare a resurselor naturale din rezervatie si din vecinatatea acesteia vor fi armonizate cu prevederile planului de management al rezervatiei. Prevederile planului de management al rezervatiei sunt prioritare fata de prevederile altor planuri de dezvoltare.
Regulamentul rezervatiei se elaboreaza de catre Administratia Rezervatiei si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului.
La intocmirea regulamentului rezervatiei se vor avea in vedere alinierea la cerintele internationale in problema protectiei si reconstructiei mediului, precum si la conventiile internationale la care Romania este parte privind conservarea biodiversitatii, protectia mediului, exploatarea cailor navigabile ale Dunarii si a sectorului maritim aferent rezervatiei.
Respectarea planului de management al rezervatiei si a regulamentului rezervatiei sunt obligatorii pentru Administratia Rezervatiei, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau administreaza terenuri ori alte bunuri si/sau desfasoara activitati in perimetrul rezervatiei.
Avand in vedere prezenta asezarilor umane in perimetrul rezervatiei, planul de management si regulamentul rezervatiei se elaboreaza si se implementeaza in asa fel incat rezervatia sa constituie un model de dezvoltare a comunitatilor umane in armonie cu mediul natural.

Articolul 4’4
Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei, structura organizatorica si numarul maxim de posturi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului.

Articolul 4’5
In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul Administratiei Rezervatiei poarta uniforma cu insemnele institutiei. Modelul si insemnele uniformei sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului.
Articolul 5
Abrogat.

Articolul 6
Administratia Rezervatiei are urmatoarele atributii principale:
a)administreaza patrimoniul natural potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al proprietatii publice, evalueaza starea ecologica a patrimoniului natural al rezervatiei si initiaza programele de cercetare stiintifica in rezervatie, pe baza planului de management, asigura masurile necesare conservarii si protectiei genofondului si biodiversitatii;
a’1)administreaza resursa piscicola din domeniul public al statului, in conformitate cu prevederile planului de management si ale regulamentului rezervatiei;
b)elaboreaza si implementeaza programele de reconstructie ecologica a ecosistemelor din rezervatie;
c)identifica, delimiteaza si propune Ministerului Mediului modificarea zonelor functionale ale rezervatiei;
d)stabileste nivelul de valorificare al resurselor naturale in acord cu potentialul lor de regenerare si cu capacitatea de suport a ecosistemelor;
e)indeplineste functia de autoritate de mediu, in conditiile legii, pe teritoriul rezervatiei;
f)exercita controlul asupra indeplinirii cerintelor privind masurile de protectie a mediului;
g)sprijina si protejeaza activitatile economice traditionale ale populatiei locale;
h)indeplineste rolul de autoritate competenta pentru derularea procedurii privind evaluarea de mediu pentru planurile si programele de pe teritoriul rezervatiei;
i)stabileste, impreuna cu titularii drepturilor de administrare, conditiile de desfasurare a activitatilor de valorificare a resurselor naturale regenerabile;
j)promoveaza activitati de cercetare si cooperare stiintifica internationala;
k)organizeaza actiunile de informare si educatie ecologica;
k’1)verifica indeplinirea masurilor de conservare pentru asigurarea statutului de conservare favorabila, in conformitate cu legislatia in vigoare;
l)conlucreaza cu Administratia Nationala «Apele Romane» in vederea gospodaririi apelor si efectuarii lucrarilor hidrotehnice necesare pentru implementarea cerintelor directivelor europene;
m)coopereaza cu comisiile interministeriale si cu comitetele judetene pentru situatii de urgenta;
m’1)colaboreaza cu autoritatile competente in domeniu pentru pastrarea echilibrului peisagistic prin conservarea si promovarea elementelor traditionale de arhitectura, a materialelor de constructie si a finisajelor exterioare;
n)colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru protejarea intereselor localnicilor, precum si pentru cresterea calitatii vietii si a standardului de civilizatie ale acestora;
o)stabileste regulile de acces si de circulatie in perimetrul rezervatiei, atat pentru mijloacele de transport navale, pe canale si lacuri, cu exceptia bratelor Dunarii, cat si pentru mijloacele de transport rutiere, care se aproba prin hotarare a Guvernului. Navele si ambarcatiunile motorizate vor fi prevazute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administratia Rezervatiei. Circulatia navelor si ambarcatiunilor, precum si a autovehiculelor este interzisa in zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3 alin. 1, sau in afara traseelor stabilite de Administratia Rezervatiei, cu exceptia celor utilizate in activitati de control sau stiintifice;
p)abrogata.
q)organizeaza actiuni de voluntariat pe teritoriul rezervatiei;
r)elaboreaza si implementeaza programe si proiecte de cooperare in context transfrontalier, regional si international;
s)emite puncte de vedere referitoare la propunerile de reglementare sau de acte normative care au legatura cu domeniul de activitate al Administratiei Rezervatiei;
s)propune Ministerului Mediului finantarea unor studii pentru fundamentarea stiintifica a managementului.

Articolul 7
Finantarea cheltuielilor Administratiei Rezervatiei se asigura din alocatii de la bugetul de stat, prin Ministerul Mediului, si din venituri proprii.
Se aproba infiintarea pe langa Administratia Rezervatiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii, utilizata pentru protejarea bunurilor patrimoniului natural al rezervatiei si pentru administrarea bunurilor patrimoniului acesteia. (Alin. 1’1)
Activitatea prevazuta la alin. 1’1 se incadreaza la capitolul bugetar la care este incadrata institutia publica care o organizeaza. (Alin. 1’2)
Veniturile proprii din care se finanteaza activitatea prevazuta la alin. 1’1 provin din tarifele instituite potrivit prevederilor alin. 5. (Alin. 1’3)
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea prevazuta la alin. 1’1 se aproba odata cu bugetul Administratiei Rezervatiei, potrivit legii. (Alin. 1’4)
Administratia Rezervatiei, in limitele bugetului aprobat pentru fiecare exercitiu financiar, poate achizitiona, amenaja sau construi spatiile si utilitatile necesare desfasurarii activitatii si atributiilor, cu respectarea prevederilor legale.
Consiliile locale si consiliile judetene sprijina Administratia Rezervatiei pentru asigurarea, in conditiile legii, de terenuri, spatii si utilitati necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii optime.
Administratia Rezervatiei poate beneficia de granturi, varsaminte, donatii si asistenta financiara din partea unor organizatii si organisme interne si internationale.
Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna administrare a rezervatiei, potrivit planului de management, Administratia Rezervatiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducatorului Ministerului Mediului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, ordin prin care se aproba atat nomenclatorul, cat si modul de stabilire a cuantumului acestor tarife.
Tarifele se platesc de persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile specifice desfasurate in perimetrul rezervatiei, in conformitate cu regulamentul de organizare al Administratiei Rezervatiei.

Articolul 8
Dreptul populatiei locale din teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” de a pastra obiceiurile specifice locale si activitatile economice traditionale este garantat.
Administratia Rezervatiei face propuneri catre Ministerul Mediului pentru acordarea de compensatii, potrivit legii, in cazul restrangerii sau incetarii unor activitati economice traditionale impuse de masuri restrictive de management.

Articolul 9
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba delimitarea zonelor functionale stabilite conform art. 3.

Articolul 10
Suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apa, existente in perimetrul rezervatiei, delimitat potrivit prevederilor art. 2’2 alin. 1, impreuna cu resursele naturale pe care le genereaza, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes national si sunt in administrarea Administratiei Rezervatiei.Sunt exceptate de la prevederile alin. 1:
a)terenurile din perimetrul rezervatiei care, potrivit legii, sunt proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;
b)terenurile din perimetrul rezervatiei care, potrivit legii, sunt proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
c)terenurile din perimetrul rezervatiei ocupate de amenajarile agricole si piscicole prevazute in anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judetean si sunt in administrarea Consiliului Judetean Tulcea;
d)terenurile proprietate publica a statului aflate in administrarea altor autoritati sau institutii publice centrale sau locale, impreuna cu resursele naturale pe care le genereaza;
e)resursele naturale aflate in administrarea altor autoritati publice centrale, potrivit legii.
Persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati in perimetrul rezervatiei sunt obligate sa foloseasca numai mijloace ecologice admise, atat traditionale, cat si noi, in conditiile de reglementare si de autorizare stabilite de Administratia Rezervatiei, iar in ceea ce priveste practicarea agriculturii ecologice, in conditiile stabilite de catre autoritatea publica centrala pentru agricultura si dezvoltare rurala si de Ministerul Mediului.
Terenurile din domeniul public de interes judetean si/sau local utilizate ca amenajari agricole sau piscicole si care, datorita degradarii sau altor cauze, nu mai pot fi exploatate in scopul pentru care au fost amenajate initial vor fi supuse lucrarilor de reconstructie ecologica aprobate prin planul de management al rezervatiei.
Pe intreg teritoriul rezervatiei, schimbarea utilizarii terenurilor agricole folosite ca terenuri agricole productive sau amenajari piscicole se face cu acordul administratorului, numai in baza unor studii tehnice de specialitate.(Alin. 4’1)
Lucrarile de reconstructie ecologica de pe teritoriul rezervatiei, aprobate de Administratia Rezervatiei, cu avizul Consiliului stiintific si al Ministerului Mediului, se declara de interes national.
Pentru lucrarile prevazute la alin. 4, terenurile de pe teritoriul rezervatiei, proprietate privata a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, precum si cele aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate ca amenajari agricole sau piscicole ori cu alte destinatii, se declara de utilitate publica, la propunerea Ministerului Mediului, si se expropriaza in conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata.
Pentru lucrarile prevazute la alin. (4), terenurile de pe teritoriul rezervatiei ce apartin domeniului public de interes judetean si/sau local, utilizate ca amenajari agricole sau piscicole ori cu alte destinatii, pot fi trecute in domeniul public al statului in conditiile prevazute de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, la propunerea Ministerului Mediului.
Statutul de «zona de reconstructie ecologica» se mentine pe toata perioada stabilita prin programul de reconstructie ecologica aprobat.
Dupa incheierea programelor de reconstructie ecologica, zonele vor fi preluate de administratorii acestora si vor fi utilizate conform prevederilor acestor programe.
Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre si acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes national se va realiza prin incredintare directa persoanelor fizice autorizate sau asociatiilor acestora al caror domiciliu stabil ori sediu se afla pe teritoriul rezervatiei sau in localitatile limitrofe, in conditiile stabilite de Administratia Rezervatiei.
Populatia locala, constituita din persoanele fizice autorizate sau asociatii ale acestora al caror domiciliu ori sediu se afla pe teritoriul rezervatiei, are drept de exclusivitate la valorificarea resurselor naturale regenerabile prin activitati economice traditionale – pasunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice -, cu exceptia situatiilor in care valorificarea acestora a fost concesionata, pe baza permisului de practicare a activitatilor respective, eliberat de Administratia Rezervatiei.
Terenurile din perimetrul rezervatiei, domeniu public de interes national, aflat in administrarea Administratiei Rezervatiei, pe care sunt amplasate active detinute de persoane fizice si juridice pot fi inchiriate de Administratia Rezervatiei, prin licitatie publica, in conditiile legii. Persoanele fizice si juridice detinatoare ale activelor au drept de preemtiune la inchirierea acestora.
Valorificarea resurselor naturale din domeniul public de interes national prin activitati economice traditionale – pasunat, cultivarea terenurilor iesite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei si a faunei naturale terestre si acvatice -, practicarea serviciilor de turism si agrement, a pescuitului recreativ-sportiv, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu exceptia Dunarii si a bratelor sale, desfasurate pe teritoriul rezervatiei, precum si desfasurarea unor lucrari pentru intretinerea digurilor si a canalelor existente se efectueaza pe baza actelor de reglementare a activitatilor respective, eliberate de Administratia Rezervatiei, stabilite prin regulamentul rezervatiei.
Pe teritoriul rezervatiei, folosirea ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor in activitati de agricultura, silvicultura si piscicultura este interzisa.
Accesul persoanelor fizice in perimetrul rezervatiei in scop turistic si recreativ-sportiv, cu exceptia localnicilor, se face dupa achitarea tarifelor stabilite, in baza permisului emis de Administratia Rezervatiei. Tariful pentru emiterea permisului privind accesul in rezervatie va include si contributia vizitatorilor la cheltuielile pe care Administratia Rezervatiei le face pentru activitatea de salubrizare a domeniului public de interes national.
Procedura de emitere a permiselor privind accesul in rezervatie si activitatile desfasurate pe teritoriul rezervatiei se stabileste prin regulamentul rezervatiei.

Articolul 11
Desfasurarea activitatilor economico-productive, de turism si de agrement de catre persoane fizice si juridice pe teritoriul rezervatiei se autorizeaza de autoritatile publice locale competente conform legii si de catre autoritatea publica centrala pentru dezvoltare regionala si turism, pe baza autorizatiei de mediu emise de Administratia Rezervatiei.
Taxele incasate din autorizari de catre autoritatile administratiei locale se constituie fonduri la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale emitente ale autorizatiilor prevazute la alin. 1.
Tarifele incasate pentru actele de reglementare, altele decat cele emise de Administratia Rezervatiei in calitate de autoritate de mediu, se constituie venituri la dispozitia Administratiei Rezervatiei pentru promovarea proiectelor, programelor si actiunilor de conservare a biodiversitatii.

Articolul 11’1
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea, dupa caz, disciplinara, contraventionala, civila sau penala, conform prevederilor legale.

Articolul 11’2
Infractiunile savarsite pe teritoriul rezervatiei, prevazute in Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009 , cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi constatate si de catre personalul imputernicit al Administratiei Rezervatiei.

Articolul 12
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
1. executarea lucrarilor de amenajare si constructie, de orice natura ar fi ele, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea conditiilor prevazute in acestea;
2. deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor si a vegetatiei prin deplasarea unor utilaje ori prin efectuarea unor lucrari;
2’1. schimbarea utilizarii terenurilor din amenajari agricole sau piscicole, cu exceptia celor prevazute la art. 10 alin. 4’1;
2’2. nerespectarea de catre proprietarii, arendasii sau concesionarii terenurilor ocupate de amenajari agricole sau piscicole, a caror utilizare a fost schimbata, fara a avea la baza studii tehnice de specialitate, din care sa rezulte necesitatea schimbarii folosintei amenajarii agricole sau piscicole;
3. intrarea persoanelor si patrunderea mijloacelor de transport navale ori rutiere in locurile de cuibarit, distrugerea cuiburilor sau a locurilor de cuibarit, precum si recoltarea ori distrugerea oualor pasarilor salbatice;
4. intrarea persoanelor si patrunderea mijloacelor de transport navale sau rutiere neautorizate in zonele strict protejate;
5. accesul si circulatia cu mijloace navale sau rutiere pe teritoriul rezervatiei fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei ori cu incalcarea prevederilor acestora, cu exceptia ambarcatiunilor usoare apartinand populatiei locale si rudelor de gradul I ale acesteia si folosite in scopuri personale;
6. nerespectarea regulilor de navigatie si circulatie pe teritoriul rezervatiei;
7. survolarea teritoriului rezervatiei fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora;
8. debarcarea pasagerilor sau turistilor la mal natural, cu exceptia cazurilor de forta majora, care vor fi anuntate Administratiei Rezervatiei;
9. camparea in afara zonelor aprobate sau in altfel de conditii decat cele autorizate, precum si nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare;
10. fotografierea sau filmarea in scop comercial, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei ori cu incalcarea prevederilor acestora;
11. producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense in perimetrele zonelor de cuibarit sau de adapost ale pasarilor ori ale altor animale salbatice, semnalizate in mod corespunzator;
12. organizarea focurilor de artificii fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora;
13. pasunatul pe terenuri ce constituie domeniul public, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea acestora. Actele de reglementare pot fi acordate pe o perioada de un an sau pe mai multi ani;
14. pasunatul in zonele strict protejate si in zonele de reconstructie ecologica;
15. recoltarea sau incendierea stufului, a papurii, a fanului, a vegetatiei ierboase si a altor resturi vegetale din zonele apartinand patrimoniului natural al rezervatiei, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea conditiilor acestora, cu exceptia recoltarii stufului, papurii si a fanului pentru necesitatile populatiei locale;
16. exploatarea vegetatiei lemnoase din zonele apartinand patrimoniului natural al rezervatiei fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora;
17. recoltarea, in scopul comercializarii, a fructelor de padure, a ciupercilor, a plantelor medicinale si a unor organisme acvatice, altele decat pestii, din zonele care apartin patrimoniului natural al rezervatiei, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora;
18. taierea sau deteriorarea arborilor declarati monumente ale naturii ori din zone strict protejate;
19. recoltarea speciilor de plante si animale protejate sau declarate monumente ale naturii;
20. insotirea turmelor si cirezilor, pe teritoriul rezervatiei, de catre caini fara jujeu, nevaccinati, nedehelmintizati si in numar mai mare de unul pentru fiecare turma sau cireada;
21. abandonarea, lasarea in libertate, nesupravegherea animalelor de companie pe teritoriul rezervatiei;
22. pescuitul comercial in zonele care constituie patrimoniul natural al rezervatiei, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora;
23. pescuitul comercial cu traulere in interiorul zonei maritime de coasta, delimitata de izobata de 20 m;
24. pescuitul comercial in perioadele de prohibitie;
25. pescuitul sportiv/recreativ fara acte de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora;
26. pescuitul sportiv/recreativ in zone interzise sau in perioadele de prohibitie;
27. pescuitul familial fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora;
28. neanuntarea imediata a poluarilor accidentale, a incendiilor si a altor evenimente care afecteaza mediul inconjurator, de catre cei care le-au cauzat, autoritatilor competente, precum si neluarea masurilor posibile pentru limitarea urmarilor acestora;
29. organizarea si desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement in zone apartinand patrimoniului natural al rezervatiei, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora;
30. evacuarea apelor uzate sau a substantelor petroliere pe terenurile sau in apele de suprafata ori subterane aflate pe teritoriul rezervatiei;
31. aruncarea in ape, imprastierea pe teren sau depozitarea in locuri neautorizate a deseurilor;
32. abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor in locuri neautorizate, indiferent de proprietarul terenurilor;
33. poluarea apelor si a terenurilor de pe teritoriul rezervatiei prin deversarea de ape uzate sau imprastierea de deseuri rezultate din activitati economice;
34. folosirea pe teritoriul rezervatiei, in activitatile de agricultura, silvicultura si piscicultura, a unor produse chimice si utilaje de administrare a acestora, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora;
35. refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresa a personalului Administratiei Rezervatiei, si de a prezenta documentele solicitate;
36. folosirea ambarcatiunilor motorizate care nu sunt prevazute cu sisteme de monitorizare;
37. introducerea speciilor de plante si animale alohtone fara autorizare;
38. circulatia navelor, ambarcatiunilor cu motor, precum si a autovehiculelor in zonele strict protejate;
39. Abrogat.
40. practicarea sporturilor nautice pe canalele si lacurile din perimetrul rezervatiei;
41. neasigurarea salubrizarii locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare;
42. accesul persoanelor fizice si juridice pe teritoriul rezervatiei fara acte de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau nerespectarea prevederilor acestora;
43. pescuitul cu unelte interzise conform legislatiei in vigoare;
44. detinerea, folosirea si comercializarea plaselor monofilament in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, precum si in orice alta zona cu statut de rezervatie naturala, recunoscut prin lege.

Articolul 13
Contraventiile prevazute la art. 12 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)cele de la pct. 3, 4, 41 si 42, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;
b)cele de la pct. 8-10, 25-27 si 40, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;
c)cele de la pct. 11-13, 15-17 si 35, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;
d)cele de la pct. 5-7, 18, 19 si 36, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice;
e)cele de la pct. 14, 20, 21 si 37, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;
f)cele de la pct. 22, 23, 43 si 44, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;
g)cele de la pct. 24 si 28, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;
h)cele de la pct. 1, 2, 29-34 si 38, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;
i)cele de la pct. 2’1 si 2’2, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice si de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice.

Articolul 13’1
Abrogat.

Articolul 14
Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 12 se realizeaza de catre personalul imputernicit din cadrul Administratiei Rezervatiei, al Garzii Nationale de Mediu si de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si al Politiei de Frontiera.

Articolul 15
Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 15’1
Pe teritoriul rezervatiei pescuitul sturionilor in alt scop decat cel stiintific sau pentru producerea materialului biologic pentru repopulare si acvacultura este interzis.

Articolul 15’2
Incalcarea interdictiei prevazute la art. 15’1 constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda si cu interzicerea dreptului de a pescui pe o perioada cuprinsa intre un an si 3 ani.

Articolul 15’3
Constatarea infractiunii prevazute la art. 15’2 se realizeaza de catre organele de urmarire penala, precum si de catre persoanele cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, Garzii Nationale de Mediu si al Administratiei Rezervatiei.

Articolul 15’4
Desfasurarea activitatilor de vanatoare pe teritoriul rezervatiei este interzisa si constituie infractiune de braconaj, sanctionata potrivit legii.
Prin exceptie de la prevederile alin. 1, in Administratia Rezervatiei recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica se face pe baza unui studiu de impact, in interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea unor daune importante, in interesul sanatatii si securitatii publice, iar in cazul unor specii care prin inmultire necontrolata pot produce pagube importante, cu aprobarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, la propunerea Administratiei Rezervatiei.

Articolul 16
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

Articolul 17
Orice dispozitii contrare prezentei legi se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Noua lege a pescuitului 2024

Noua Lege a pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii –...

0
Noua LEGE a pescuitului și a protecției resursei acvatice vii a fost adoptată de către Camera Deputaților în data de 7 mai 2024, la...

RECOMANDAM

Casa Vaida Mila 23

Casa Vaida – Mila 23

0