marți, 20 februarie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 60 din 8 martie 2017

ORDINUL nr. 60 din 8 martie 2017privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicarii pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”

EMITENT MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017

Forma consolidata a Ordinului nr. 60 din 8 martie 2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 179 din 13 martie 2017, include modificarile si completarile aduse de: Rectificarea din 8 martie 2017; Ordinul nr. 252 din 29 martie 2019.

Avand in vedere:

– Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.004 din 3 martie 2017,

– consultarile cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescaresc din care fac parte reprezentantii forurilor de reprezentare ale asociatiilor de pescari legal constituite la nivel national;

– realizarea obiectivelor privind politica comuna in domeniul pescuitului pentru asigurarea protectiei si conservarii resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru managementul durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale si implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice si la mediu;

– necesitatea reglementarii accesului la resursele acvatice vii;

– necesitatea imbunatatirii administrarii si exploatarii durabile a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;

– intarirea activitatilor de control, inspectie si colectare date, corelata cu consolidarea raspunderilor si sanctiunilor,

luand in considerare prevederile:

– art. 2 pct. 18’2 si 27’1, art. 9 alin. (1) si (3), art. 23 alin. (4) si (5) si art. 56 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. X din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

– art. 2 alin. (1) si art. 17 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul:

– art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;

– art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Articolul 1

(1) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ in habitatele piscicole naturale din Romania, cu exceptia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», se face de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare ANPA, in calitate de administrator al resurselor acvatice vii, pe baza unui permis nominal emis de catre ANPA, fara perceperea de taxe si tarife.

(2) Accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului recreativ in fluviul Dunarea cu bratele sale, Marea Neagra si habitatele piscicole naturale necontractate de catre asociatiile de pescari recreativi legal constituite si recunoscute se face in baza permisului de pescuit recreativ emis si eliberat de catre ANPA.

(3) Accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului recreativ in habitatele piscicole naturale contractate de catre asociatiile de pescari recreativi legal constituite si recunoscute, prin incheierea pe o perioada de 10 ani de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii in scop recreativ, se face in baza permisului de pescuit recreativ emis de catre ANPA si eliberat de catre asociatiile de pescari recreativi care au incheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii in scop recreativ.

La data de 09-04-2019 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

Articolul 2

(1) Permisul de pescuit recreativ eliberat de catre o asociatie de pescari recreativi este valabil atat pentru zona/zonele pentru care asociatia a incheiat contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii in scop recreativ, cat si pentru zona/zonele pentru care alte asociatii au incheiate contracte, pe baza de reciprocitate, fara a se depasi capacitatea anuala de pescuit stabilita pe baza de studii stiintifice de specialitate.

(2) Practicarea pescuitului recreativ in habitatele piscicole naturale contractate de asociatiile de pescari recreativi, de catre pescarii neafiliati la asociatia detinatoare a contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii in scop recreativ, se face in baza regulamentului propriu al asociatiei care are incheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii in scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitata/solicitate de acestia.

La data de 09-04-2019 Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

Articolul 3

(1) Permisul de pescuit recreativ se elibereaza anual, prin intermediul unui soft informatic, online.

(2) Pescarii recreativi au obligatia de a raporta catre ANPA, anual, situatia capturilor realizate prin pescuit recreativ.

(3) Raportarea catre ANPA a capturilor realizate prin pescuit recreativ se face prin intocmirea fisei de capturi, parte integranta a permisului de pescuit recreativ, completata si transmisa pana la data de 28 februarie a anului in curs, pentru anul precedent.

La data de 09-04-2019 Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

Articolul 4

Modelele permiselor de pescuit recreativ emise de catre ANPA si eliberate de aceasta sau de catre asociatiile de pescari recreativi se stabilesc prin decizie a presedintelui ANPA.

La data de 09-04-2019 Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

Articolul 5

Pentru incheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii in scop recreativ solicitantii vor depune la sediul serviciilor regionale ale ANPA/Directia politici si inspectii maritime o solicitare scrisa pentru zona/zonele de pescuit recreativ delimitata/delimitate conform deciziei presedintelui ANPA, care sa aiba anexate urmatoarele documente:

  1. a) certificatul din Registrul special, eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului de la sediul asociatiei de pescari, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii documentatiei;
  2. b) inregistrarea de catre ANPA in Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari in scop recreativ;
  3. c) numarul mediu de membri pescari in scop recreativ inregistrati in documentele asociatiei in anul precedent solicitarii;
  4. d) planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ al asociatiei pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitata/solicitate, elaborat de institute de cercetare din domeniul pescuitului si acvaculturii, pentru o perioada de 10 ani;
  5. e) lista dotarilor tehnice proprii;
  6. f) lista personalului propriu pentru controlul/paza obiectivelor aferente zonei/zonelor de pescuit recreativ solicitate (in copii conforme cu originalele);
  7. g) lista personalului propriu cu studii medii sau superioare (in copii conforme cu originalele);
  8. h) ultima situatie financiara;
  9. i) certificat fiscal (din care sa rezulte ca nu inregistreaza datorii la directia generala finante publice si consiliul local).

La data de 09-04-2019 Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

Articolul 6

Continutul Planului de management pentru practicarea pescuitului recreativ este prezentat in anexa nr. 3, care face parte din prezentul ordin.

Articolul 7

Grila de evaluare este prezentata in anexa nr. 4, care face parte din prezentul ordin.

Articolul 8

Perioadele pentru depunerea solicitarilor, evaluarea acestora si perioada pentru solicitarea de clarificari se stabilesc prin decizie a presedintelui ANPA.

Articolul 9

Perioadele de depunere a contestatiilor si de solutionare a acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui ANPA.

Articolul 10

Comisiile de evaluare a documentatiilor depuse de solicitanti si comisiile de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin decizie a presedintelui ANPA in termen de 10 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere.

La data de 09-04-2019 Articolul 10 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

Articolul 11

Aprobarea modelului de contract de utilizare a resurselor acvatice vii in scop recreativ se stabileste prin decizie a presedintelui ANPA in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.

Articolul 12

ANPA va asigura publicitatea prealabila a prevederilor prezentului ordin care sa conduca la un tratament nediscriminatoriu pentru toti solicitantii.

Articolul 13

(1) Atribuirea contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii in scop recreativ se va face in favoarea solicitantului care obtine punctajul cel mai mare, calculat in conformitate cu criteriile si grila de evaluare.

(2) In situatia existentei unor punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit solicitata/solicitate, contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii in scop recreativ se va atribui solicitantului care obtine punctajul mai mare la capacitatea tehnico-profesionala.

Articolul 14

Contractele aflate in derulare produc efecte juridice pana la termenul prevazut in contract.

Articolul 15

(1) Asociatiile de pescari recreativi care au incheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii in scop recreativ cu ANPA au obligatia refacerii resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale prin populari cu icre embrionate si/sau puiet de peste.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage de drept rezilierea contractului de utilizare a resurselor acvatice vii in scop recreativ.

La data de 09-04-2019 Articolul 15 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

Articolul 16

Asociatiile de pescari in scop recreativ care au incheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii in scop recreativ asigura paza cu personal propriu, angajat si autorizat in conditiile legii, si colaboreaza cu personalul ANPA cu drept de inspectie si control in actiunile de constatare si sanctionare a contraventiilor si infractiunilor in domeniul pescuitului recreativ.

Articolul 17

(1) Pentru intocmirea Raportului anual de colectare date, asociatiile de pescari recreativi au obligatia sa prezinte catre ANPA situatia centralizatoare a capturilor realizate de catre membrii sai pana la data de 28 februarie a anului in curs, pentru anul precedent.

La data de 09-04-2019 Alineatul (1) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

(2) Asociatiile de pescari in scop recreativ prezinta pentru fiecare trimestru, pana la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului, situatia nominala actualizata a pescarilor in scop recreativ membri ai asociatiei.

Articolul 18

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 369/2016 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 5 aprilie 2016, se abroga.

Articolul 19

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

Petre Daea

Bucuresti, 8 martie 2017.

Nr. 60.

Anexa nr. 1

La data de 09-04-2019 Anexa nr. 1 a fost abrogata de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

Anexa nr. 2

La data de 09-04-2019 Anexa nr. 2 a fost abrogata de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 09 aprilie 2019

Anexa nr. 3

Planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ al asociatiei …………………………………………………………………………..

Capitolul 1: Datele de identificare si de delimitare a zonei/zonelor de pescuit recreativ

Capitolul 2: Scurt istoric al activitatii din ultimii ani ai asociatiei de pescuit recreativ in zona/zonele de pescuit solicitata/solicitate (se excepteaza asociatiile de pescuit recreativ infiintate in anul solicitarii – „start-upurile“)

2.1. Evolutia resurselor acvatice vii, pe specii

2.2. Investitii realizate in domeniul pescuitului recreativ

2.2. Activitati de imbunatatire a conditiilor de mediu, de paza si control efectuate in scopul protectiei resursei acvatice vii

2.3. Unitati de acvacultura inregistrate in Registrul unitatilor de acvacultura destinate producerii si cresterii pestelui si pescuitului recreativ

2.4. Popularile cu puiet de peste efectuate (cantitati anuale si pe specii, larve, puiet predezvoltat, cuiburi embrionate)

2.5. Evolutia numarului de pescari in scop recreativ ai asociatiei pe ultimii ani

2.6. Actiuni realizate de educare a pescarilor in scop recreativ pentru protectia resurselor acvatice vii si a mediului acvatic

Capitolul 3: Investitiile propuse pentru protectia si dezvoltarea durabila a resursei acvatice vii

3.1. Investitii propuse in protectia zonelor de reproducere si crestere a puietului in habitatele piscicole naturale

3.2. Investitii propuse in unitati de producere a puietului de peste necesar popularii habitatelor piscicole naturale

3.3. Investitii propuse in facilitati pentru desfasurarea activitatii de pescuit recreativ

3.4. Investitii propuse in facilitati pentru imbunatatirea activitatilor de paza si protectie a resurselor acvatice vii (mijloace de transport auto, ambarcatiuni etc.)

Capitolul 4: Evaluarea resurselor acvatice vii

Capitolul 5: Dimensionarea capturii totale admisibile anuale si a capacitatii de captura exprimata in numar de permise de pescuit recreativ care se pot elibera anual

Capitolul 6: Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ al asociatiei

Capitolul 7: Sistemul de evidenta si raportare a capturilor catre ANPA

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Canalul de legatura intre Lacul Obretinul Mic si Canalul Lung din Delta Dunarii

Canal Obretinul Mic – Canalul Lung

0
Canalul de legatura intre Lacul Obretinul Mic si Canalul Lung din Delta Dunarii. Galerie fotografii Canal Obretinul Mic - Canalul LungAmplasarea pe harta Canal Obretinul Mic...

RECOMANDAM