marți, 16 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 189 din 04/03/2009

Ordin nr. 189 din 04/03/2009 (Ordin 189/2009) privind prohibiţia pescuitului in anul 2009

Publicat în Monitorul Oficial nr. 147 din 09/03/2009
Nr. 84/189

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Mediului

Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 715 din 17 februarie 2009 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr. 104.732 din 19 februarie 2009 al Direcţiei protecţia naturii din cadrul Ministerului Mediului,
în temeiul art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, al art. 8 pct. A lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, al art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003, al art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,
în baza Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră,
în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului emit următorul ordin:

SECŢIUNEA 1
Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1. –
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în apele maritime interioare şi în apele continentale, în perioada 13 aprilie-11 iunie inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, în perioada 15 aprilie-29 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti în perioada 1 aprilie-30 iunie.
Art. 2. – În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice în perioada 1 aprilie-30 iunie.
Art. 3. – Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între baraj Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie;
b) Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea imediată în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc şi Belciug, în tot timpul anului;
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativsportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea imediată în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
g) pe braţul Sfântu Gheorghe, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zona km 22-25;
h) pe braţul Chilia, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zona km 72-77 Pardina;
i) pe Dunăre, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zonele Mm 53-56,5 (Isaccea) şi Mm 65-70 (Grindu);
j) pe braţul Borcea, în perioada 15 martie-30 mai, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zonele km 37-41 (Stelnica) şi km 43-47 (Feteşti);
k) zona Sacalin-Zătoane;
l) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43▫47` lat. N şi 28▫35`18„ long. E;
NE: 43▫47` lat. N şi 28▫40` long. E;
SV: 43▫44`20„ lat. N şi 28▫35`18„ long. E;
SE: 43▫44`20„ lat. N şi 28▫40` long. E,
şi a cărei limită dinspre mal este balizată.
Art. 4. –
(1) În zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 5. –
(1) Se interzice pescuitul următoarelor specii de peşti, după cum urmează:
a) ştiuca, cu excepţia perimetrului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe o durată de 40 de zile, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin;
b) ştiuca, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe o durată de 50 de zile, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin;
c) lostriţa, păstrăvul de mare şi mihalţul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel şi coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie-31 decembrie inclusiv, iar lipanul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai inclusiv;
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) pescuitul calcanului în Zona Economică Exclusivă (ZEE) în perioada 15 aprilie-15 iunie inclusiv;
b) pescuitul calcanului în marea teritorială în perioada 1 mai-30 mai inclusiv;
c) pescuitul rechinului în perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv;
d) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada anului;
e) pescuitul sturionilor în tot timpul anului;
f) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE.
(3) Pescuitul calcanului şi dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă se supun dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră.
Art. 6. – Prohibiţia pescuitului scrumbiei de Dunăre se stabileşte pe sectoare, astfel:
a) în Marea Neagră, pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, în perioada 20-27 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, în perioada 24 aprilie-13 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, în perioada 28 aprilie-27 mai inclusiv.
Art. 7. – Capturarea reproducătorilor de sturioni în stare vie se realizează:
a) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 aprilie inclusiv, în zonele menţionate la art. 3 lit. g)-i);
b) în perioada 15 martie-15 mai inclusiv, în zona menţionată la art. 3 lit. j).

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii finale

Art. 8. – Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi metodele de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.
Art. 9. – Dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10. –
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol;
b) bilanţul financiar-contabil pentru anul 2008;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteelor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
Art. 11. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările ulterioare.
Art. 12. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 226/397/2008 privind prohibiţia pescuitului în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008.
Art. 13. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, Ministrul mediului,
Ilie Sârbu Nicolae Nemirschi

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

icre de salau

Încheierea etapei de reintroducere a icrelor de șalău în Lacul Razim...

0
Pe 8 aprilie, campania anuală de repopulare a șalăului în complexul Razim-Sinoe, organizată de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a ajuns la final....
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM