marți, 29 noiembrie 2022
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieORDIN nr.7 din 15 ianuarie 2010

ORDIN nr.7 din 15 ianuarie 2010

ORDIN nr.7 din 15 ianuarie 2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2010
Avand in vedere:
– Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 82 din 8 ianuarie 2010,
– consultarile cu organizatiile din domeniul pescuitului,
in temeiul:
– art. 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 41, 41^1 si 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009;
– art. 8 lit. A pct. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1.407/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
– Regulamentului din 20 decembrie 2002 al Consiliului (CE) nr. 2.371/2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
– Regulamentului din 30 decembrie 2003 al Comisiei (CE) nr. 26/2004 privind Registrul flotei de pescuit comunitare;
– Regulamentului din 12 octombrie 1993 al Consiliului (CE) nr. 2.847/1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 4/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in apele maritime interioare si in apele continentale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2009, se abroga.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Mihail Dumitru

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.
Nr. 7.
ANEXA

NORME privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Pe teritoriul Romaniei pescuitul comercial se practica in Dunare, Delta Dunarii, complexul lagunar Razim-Sinoie, Prut, Marea Neagra si lacuri de acumulare in care nu se practica acvacultura.
(2) Pescuitul comercial in Marea Neagra se practica anual de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare si a ordinului de prohibitie.
(3) Pescuitul comercial in apele continentale se practica de la sfarsitul perioadei de prohibitie pentru anul in curs pana la inceputul perioadei de prohibitie a anului urmator, cu respectarea prevederilor ordinului de prohibitie.
ART. 2
(1) Accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului comercial se atribuie de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare ANPA, pe zone/tronsoane de pescuit, prin eliberarea autorizatiei de pescuit comercial urmatoarelor categorii de utilizatori:
a) in rezervatiile naturale, in mod direct pescarilor profesionisti organizati in asociatii profesionale de profil;
b) in celelalte habitate piscicole naturale, organizatiilor si asociatiilor de pescari profesionisti constituite in conformitate cu prevederile legale si inscrise in Registrul organizatiilor si asociatiilor de pescari profesionisti care practica pescuitul comercial, precum si persoanelor juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial;
c) in cadrul ANPA se infiinteaza Registrul organizatiilor si asociatiilor de pescari profesionisti care practica pescuitul comercial, cu caracter administrativ, al carui model este prezentat in anexa nr. 1.
(2) Pentru a putea practica pescuitul comercial cu ambarcatiuni, pescarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie inscrisi in licenta de pescuit;
b) sa detina permis de pescuit comercial;
c) sa fie inscrisi in autorizatia de pescuit comercial a uneia dintre entitatile enumerate la art. 2 alin. (1).
(3) Navele/Ambarcatiunile folosite la pescuit trebuie sa detina licenta de pescuit si sa fie inscrise in fisierul navelor/ambarcatiunilor de pescuit.
ART. 3
(1) Pentru zonele/tronsoanele de pescuit unde reglementarile privind exploatarea durabila a resursei acvatice vii impun masuri pentru limitarea numarului navelor/ambarcatiunilor de pescuit, la atribuirea dreptului de pescuit comercial se va tine seama de urmatoarele criterii:
– captura realizata in anul anterior, raportata la numarul de ambarcatiuni;
– apartenenta la comunitati locale cu traditie in activitatea de pescuit comercial;
– abateri de la respectarea legislatiei in domeniul pescuitului si acvaculturii.
(2) Punctajul pentru criteriile mentionate la alin. (1) este prezentat in anexa nr. 2 si se va stabili de catre o comisie constituita prin decizia presedintelui ANPA, cu consultarea reprezentantului federatiei sau organizatiei de pescari profesionisti reprezentative pentru zona/tronsonul de pescuit aflat in analiza.
ART. 4
Stabilirea numarului ambarcatiunilor si navelor de pescuit pe zone/tronsoane de pescuit se face respectand prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului si studiile stiintifice anuale privind captura totala admisibila (TAC).
ART. 5
ANPA are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin.
ART. 6
Licenta de pescuit si permisul de pescuit comercial se emit si se elibereaza de filialele regionale ale ANPA, in baza procedurilor aprobate prin decizia presedintelui ANPA.
ART. 7
(1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis pentru o perioada nedeterminata, care da dreptul unei nave/ambarcatiuni sa desfasoare activitatea de pescuit comercial si care se vizeaza anual.
(2) Licenta de pescuit se elibereaza la solicitarea proprietarului navei/ambarcatiunii de pescuit.
(3) Modelul licentei de pescuit pentru apele continentale este prezentat in anexa nr. 3.
(4) Modelul licentei de pescuit pentru apele maritime este prezentat in anexa nr. 4.
ART. 8
(1) Pentru eliberarea licentei de pescuit, nava/ambarcatiunea de pescuit trebuie sa fie inscrisa in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.
(2) Numarul si tipul uneltelor de pescuit admise pentru o ambarcatiune este limitat, in functie de TAC, si vor fi inscrise in licenta de pescuit.
(3) La eliberarea licentei de pescuit, solicitantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:
a) cerere, in care se va mentiona zona de pescuit, numele operatorilor, tipul si numarul uneltelor de pescuit;
b) dovada platii taxei de licentiere, conform prevederilor legale in vigoare;
c) copie de pe certificatul de inmatriculare al navei/ambarcatiunii de pescuit emis de Autoritatea Navala Romana si prezentarea originalului pentru conformitate.
(4) Cererile pentru obtinerea licentei de pescuit, insotite de documentele prevazute la alin. (3), se depun la filialele regionale ale ANPA.
ART. 9
(1) Permisul de pescuit comercial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioada nedeterminata si care se vizeaza anual.
(2) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat in anexa nr. 5.
ART. 10
(1) Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, solicitantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:
a) cerere;
b) doua poze tip pasaport;
c) copie dupa BI/CI;
d) copie dupa autorizatia eliberata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, in care sa fie inscrisa activitatea de pescuit comercial si comercializare de peste si alte vietuitoare acvatice, sau adeverinta de salariat din care sa rezulte ca este angajat cu contract de munca la o societate comerciala care are in obiectul de activitate si pescuitul comercial;
e) dovada platii taxei de eliberare a permisului, conform prevederilor legale in vigoare;
f) copie dupa diploma/certificatul de formare profesionala pentru profesia de pescar profesionist;
g) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu a fost condamnat sau sanctionat penal pentru infractiuni la legea pescuitului.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun si se verifica la filialele regionale ale ANPA, in vederea emiterii si eliberarii.
ART. 11
Nu se elibereaza permis de pescuit persoanelor cu cazier pentru infractiuni la legea pescuitului.
ART. 12
Licenta de pescuit sau permisul de pescuit comercial poate fi suspendata/suspendat ori retrasa/retras, prin decizia presedintelui ANPA, in baza constatarilor personalului cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA, cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia/acestuia.
ART. 13
Pe baza studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii, elaborate de institutiile de cercetare acreditate conform legii, ANPA stabileste zonele/tronsoanele de pescuit si cotele care vor fi trecute in autorizatia de pescuit.
ART. 14
(1) Autorizatia de pescuit are caracter temporar, se elibereaza de ANPA prin serviciul de specialitate si contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii de pescuit, la perioada de valabilitate, la zona/tronsonul de pescuit, cota alocata pe specii, punctele de debarcare, centrele de prima vanzare si la datele de identificare a pescarilor profesionisti pe ambarcatiuni de pescuit.
(2) Pentru eliberarea autorizatiei de pescuit, solicitantii trebuie sa depuna la filialele regionale ANPA urmatoarele documente:
a) cerere, in care se va mentiona zona/tronsonul de pescuit, porturile/punctele de debarcare si centrele de prima vanzare aflate in administrare proprie sau contracte de prestari servicii cu alti detinatori de porturi/puncte de debarcare si centre de prima vanzare;
b) dovada platii taxei de autorizare, conform prevederilor legale in vigoare;
c) tabel nominal cu pescarii profesionisti care detin permise de pescuit comercial si tabel cu ambarcatiunile ce detin licenta de pescuit care vor desfasura activitate de pescuit comercial si auxiliare pescuitului, precum si tabel cu numarul si tipul uneltelor de pescuit;
d) copie de pe certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrul comertului pentru persoanele juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial.
(3) Modelul autorizatiei de pescuit comercial este prezentat in anexa nr. 6.
ART. 15
(1) ANPA stabileste prin decizie a presedintelui modul de marcare a uneltelor utilizate la pescuit.
(2) ANPA asigura confectionarea marcilor.
(3) Gestionarea si evidenta marcilor se fac de catre filialele regionale ale ANPA.
(4) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA, care nu au montate marci, sunt retrase de la pescuit, aplicandu-se prevederile legale in vigoare.
ART. 16
(1) Autorizatia de pescuit comercial poate fi suspendata sau retrasa, prin decizia presedintelui ANPA, in baza constatarilor personalului cu drept de control si inspectie din cadrul ANPA, cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii ei.
(2) Orice modificari privind permisul de pescuit comercial, licenta de pescuit sau autorizatia de pescuit si anexele acesteia se vor face cu retragerea vechilor documente, prin emiterea si eliberarea altora noi, cu respectarea conditiilor prevazute in prezentul ordin.
Comercializarea pestelui
ART. 17
(1) Pestele capturat in urma pescuitului comercial este descarcat in punctele de debarcare/acostare sau in centrele de prima vanzare, dupa caz, unde se completeaza declaratia de descarcare.
(2) Modelul declaratiei de descarcare este prezentat in anexa nr. 7.
(3) Declaratia de descarcare se completeaza de catre proprietarul/operatorul ambarcatiunii de pescuit in 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:
a) originalul – la punctul de debarcare sau centrul de prima vanzare, dupa caz;
b) exemplarul al doilea – la filiala regionala ANPA;
c) exemplarul al treilea ramane la cotor, la ambarcatiunea de pescuit.
ART. 18
In vederea nominalizarii si functionarii, punctele de debarcare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie prevazute cu dotari care sa permita acostarea navelor/ambarcatiunilor de pescuit si descarcarea capturilor;
b) sa fie inscriptionate;
c) sa fie inregistrate sanitar-veterinar;
d) sa detina dispozitive de cantarire a pestelui;
e) sa afiseze un program de functionare.
ART. 19
In vederea nominalizarii si functionarii, centrele de prima vanzare trebuie sa detina:
a) spatiu de refrigerare (+2 grade C – +4 grade C) pentru primirea, depozitarea si vanzarea pestelui si a produselor din peste, primite de la porturile/punctele de debarcare;
b) spatiu frigorific pentru depozitarea cantitatilor de peste si a produselor din peste nevandute in ziua primirii pestelui de la punctele de debarcare;
c) dotari cu apa curenta, masini pentru fulgi de gheata, dispozitive de cantarire, ambalaje etc.;
d) sa afiseze program pentru primirea pestelui de la punctele de debarcare;
e) sa fie inregistrate sanitar-veterinar;
f) sa afiseze program de functionare.
ART. 20
Punctele de debarcare si centrele de prima vanzare care indeplinesc conditiile de functionare sunt nominalizate prin decizia presedintelui ANPA.
ART. 21
(1) Pestele capturat in urma pescuitului comercial se inscrie in jurnalul de pescuit la punctele de debarcare/acostare.
(2) Modelul jurnalului de pescuit este prezentat in anexa nr. 8.
(3) Jurnalul de pescuit se completeaza zilnic de catre proprietarul/operatorul ambarcatiunii de pescuit in doua exemplare, care sunt distribuite astfel:
a) originalul – la filiala regionala ANPA, pana la data de 5 a fiecarei luni;
b) exemplarul al doilea ramane la cotor, la ambarcatiunea de pescuit.
(4) Punctele de acostare sunt locurile din care ambarcatiunile care detin licenta de pescuit pleaca la pescuit si revin de la pescuit. Locatia punctelor de acostare va fi comunicata in scris filialelor regionale ANPA la eliberarea autorizatiei de pescuit comercial si ori de cate ori apar modificari.
ART. 22
Transportul pestelui si/sau al produselor din peste de la punctele de debarcare/acostare la centrul de prima vanzare va fi insotit de nota de transport peste, al carei model este prevazut in anexa nr. 9.
ART. 23
(1) In punctele de debarcare sau in centrele de prima vanzare care sunt nominalizate sa functioneze, pescarii profesionisti – persoane fizice autorizate pot sa comercializeze peste si produse din peste numai catre persoane fizice/juridice autorizate.
(2) Administratorul centrului de prima vanzare are obligatia intocmirii Notei de vanzare la fiecare livrare, cat si transmiterii acestora la filialele regionale ANPA pana la data de 5 a fiecarei luni.
(3) Modelul notei de vanzare este prezentat in anexa nr. 10.
(4) Nota de vanzare se va intocmi in 3 exemplare, care vor fi distribuite astfel:
a) originalul – la cumparator;
b) exemplarul al doilea – la filiala regionala ANPA;
c) exemplarul al treilea ramane la cotor, la centrul de prima vanzare.
ART. 24
(1) Colectarea pestelui capturat in urma pescuitului comercial in Dunare, Prut si lacuri de acumulare in care nu se practica acvacultura, unde nu sunt conditii de amplasare a punctelor de debarcare si/sau centre de prima vanzare, se face in punctele de acostare, iar transportul de la punctele de acostare la centrele de prima vanzare se face cu mijloace de transport specializate pentru peste si produse din peste inregistrate sanitar-veterinar.
(2) La eliberarea autorizatiei de pescuit, solicitantii care se regasesc la prevederile alin. (1) trebuie sa depuna la filialele regionale ANPA lista cu mijloacele de transport specializate pentru peste si produse din peste inregistrate sanitar-veterinar.

CAP. II
Pescuitul comercial in Marea Neagra

ART. 25
(1) Activitatile de pescuit marin reprezinta totalitatea actiunilor derulate pe mare in scopul capturarii de resurse acvatice vii, incluzand deplasarea in zona de pescuit, lansarea uneltelor de pescuit, capturarea propriu-zisa, recuperarea la bord si deplasarea in portul de debarcare.
(2) Perioada aferenta activitatilor de pescuit marin se calculeaza din momentul plecarii navei de pescuit din port spre zona de pescuit pana in momentul intoarcerii navei in portul de debarcare, avand recuperate uneltele folosite la pescuit, este multiplu de 24 de ore si se exprima in zile de activitati de pescuit marin.
(3) Pescuitul marin la scara redusa reprezinta pescuitul desfasurat de catre ambarcatiuni care au o lungime maxima de 12 metri si care nu utilizeaza uneltele remorcate enumerate in tabelul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare.
ART. 26
Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 metri trebuie sa aiba instalat la bord un sistem de monitorizare prin satelit.
ART. 27
Sistemul de monitorizare prin satelit trebuie sa fie conectat in permanenta in timpul cat nava se afla in activitate pe mare.
ART. 28
Inainte de a iesi in mare, comandantii navelor de pescuit cu o lungime mai mare de 15 metri trebuie sa anunte autoritatile portuare si pe reprezentantul filialei regionale ANPA.
ART. 29
(1) Filialele regionale ale ANPA tin evidenta navelor care pescuiesc in Marea Neagra prin completarea Registrului de evidenta a navelor mai mari de 15 metri, in care se inscriu toate intrarile si iesirile acestora.
(2) Modelul registrului de evidenta a navelor si ambarcatiunilor de pescuit este prezentat in anexa nr. 11.
ART. 30
(1) In timpul activitatii de pescuit comandantii navelor de pescuit cu lungimi mai mari de 15 metri au obligatia de a completa zilnic jurnalul de pescuit la Marea Neagra aflat la bord, in care este inclusa si declaratia de descarcare.
(2) Modelul jurnalului de pescuit la Marea Neagra este prezentat in anexa nr. 12.
ART. 31
Pestele capturat in urma pescuitului comercial in Marea Neagra de catre nave de pescuit cu lungimi mai mari de 15 metri este descarcat in porturile/punctele de debarcare, unde se intocmeste declaratia de descarcare prezentata in anexa nr. 7.
ART. 32
(1) Conducatorii navelor de pescuit cu lungimi mai mici de 15 metri au obligatia sa completeze la intoarcerea in port jurnalul de pescuit costier.
(2) Modelul jurnalului de pescuit costier este prezentat in anexa nr. 13.
ART. 33
Dispozitiile art. 32 se aplica si celor care pescuiesc cu unelte fixe de tip talian.
ART. 34
(1) Jurnalele de pescuit costier se completeaza in doua exemplare, care sunt distribuite astfel:
a) originalul se depune la filiala regionala a ANPA pana la data de 5 a fiecarei luni;
b) exemplarul al doilea ramane la cotor la nava/ambarcatiunea de pescuit.
(2) Instructiunile de completare a jurnalului de pescuit la Marea Neagra si a jurnalului de pescuit costier sunt prezentate in anexa nr. 14.
ART. 35
In vederea nominalizarii si functionarii, punctele de debarcare la Marea Neagra trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.847/1993 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului.
ART. 36
Speciile de pesti capturate la Marea Neagra sunt mentionate in jurnalele de pescuit utilizand codurile alocate fiecarei specii, conform anexei nr. 15.
ART. 37
Transportul pestelui si/sau produselor din peste capturat in urma pescuitului comercial la Marea Neagra de la punctele de debarcare la centrul de prima vanzare va fi insotit de nota de transport al carei model este prezentat in anexa nr. 9.
ART. 38
Pestele capturat in urma pescuitului comercial la Marea Neagra poate fi comercializat cu respectarea prevederilor art. 23.
ART. 39
(1) Comandantii navelor de pescuit au obligatia de a semnala prezenta delfinilor in zona de pescuit.
(2) Modelul fisei de semnalare a delfinilor este prezentat in anexa nr. 16.
(3) Fisele de semnalare a delfinilor sunt transmise la filialele regionale ale ANPA in termen de 48 de ore.
ART. 40
Personalul cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA verifica periodic daca punctele de debarcare si centrele de prima vanzare respecta conditiile de nominalizare si recunoastere.
ART. 41
Personalul cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA monitorizeaza activitatea de descarcare si prima vanzare a pestelui si produselor din peste din punctele de debarcare/acostare si centrele de prima vanzare, prin controale periodice.
ART. 42
Autorizatiile de pescuit comercial, licentele de pescuit si permisele de pescuit comercial emise anterior prezentelor norme isi pastreaza valabilitatea pana la data expirarii valabilitatii acestora.
ART. 43
Anexele nr. 1-16 fac parte integranta din prezentele norme.

ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

ARTICOLE RECENTE

Pescarusul cu picioare galbene

Pescarusul cu picioare galbene – Larus michahellis

0
Generalitati: Pescarusul cu picioare galbene este o pasare de talie mare intalnita in apropierea baltilor, a lacurilor si de-a lungul litoralului.Descriere: (52-58 cm) Anvergura...
canalul perivolovca din delta dunarii

Canalul Perivolovca