joi, 18 aprilie 2024
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
AcasăLegislatieLegislatie Delta Dunarii, pescuit - indexProiect de ordin privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de...

Proiect de ordin privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate 2011

Având in vedere referatele de aprobare nr. …………………. al Agentiei Nationale
pentru Pescuit si Acvacultura si nr. …………………. al Directiei Biodiversitatii din cadrul
Ministerului Mediului si Padurilor si consultarile cu organizatiile din domeniul pescuitului;
In temeiul:
– art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (11) si art.16 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 8 alin. (1) lit. h) din Anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 367/2002 privind
aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei
„Delta Dunarii” si a componentei nominale a Consiliului Stiintific, cu modificarile ulterioare,,
– art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotarârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea,
structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile
ulterioare;
– art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si
functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate
in subordinea acestuia, cu modificarile ulterioare, precum si al art.15 alin. (4) din
Hotarârea Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit
urmatorul
ORDIN:
Art.1. – (1) Se aproba conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul
depracticare a pescuitului recreativ/sportiv si modelele permiselor de pescuit
recreativ/sportiv in ariile naturale protejate;
(2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale,
inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de catre administratorii resursei
acvatice vii, in conditiile legii.
(3) In scopul atingerii obiectivelor de protectie si asigurarii starii favorabile de
conservare a habitatelor naturale si speciilor de flora si fauna salbatica pentru care au fost
declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv in perimetrul acestora este
permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale planurilor de management si/sau
regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate in conditiile legii.
Art.2. – (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale din ariile
naturale protejate, cu exceptia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, se face in baza
permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de catre administratorul resurselor acvatice
vii si eliberate, dupa caz, de acesta sau de catre asociatiile de pescari sportivi;
(2) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii se face in baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise si eliberate de catre
Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”;
(3) Asociatiile de pescari sportivi legal constituite pot elibera permise de pescuit
recreativ/sportiv, pe zonele in care resursa acvatica vie este administrata de Agentia
Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile si cu respectarea obligatiilor stabilite
prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv;
(4) La solicitarea asociatiilor de pescari sportivi legal constituite, inscrise in
Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, care functioneaza in cadrul
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform reglementarilor in vigoare,
Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” elibereaza permise de pescuit
recreativ/sportiv acestor asociatii pe baza de protocol.
Art. 3. – (1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv in zonele din perimetrul ariilor naturale
protejate, pentru care Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a emis autorizatii de
pescuit recreativ/sportiv, se face in baza permisului /recreativ sportiv, cu respectarea
prevederilor art. 7 din prezentul ordin si a conditiilor inscrise in autorizatie.
(2) In zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul ariilor naturale protejate,
pentru care nu au fost emise autorizatii, precum si in zonele care nu fac obiectul autorizarii
conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv, pescuitul
recreativ/sportiv poate fi practicat, cu respectarea reglementarilor in vigoare, de orice
posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv emis si eliberat de administratorul resursei
acvatice vii din habitatele piscicole naturale respective.
Art.4. – (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special,
inseriat;
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal si netransmisibil;
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaza anual.
Art.5. – (1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe teritoriul Rezervatiei
Biosferei “Delta Dunarii” este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe zone din ariile naturale
protejate in care resursa acvatica vie este administrata de Agentia Nationala pentru
Pescuit si Acvacultura, este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv.
Art.6. – (1) Pentru zonele in care resursa acvatica vie este administrata de Agentia
Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, procedura privind emiterea si eliberarea
permiselor si autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor
pentru emiterea autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum si lista zonelor de
pescuit recreativ/sportiv, se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru
Pescuit si Acvacultura;
(2) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei
„Delta Dunarii”, procedura privind emiterea si eliberarea permiselor de pescuit
recreativ/sportiv se aproba prin decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei
Biosferei “Delta Dunarii”.
Art.7. – (1) Pescuitul recreativ/sportiv in ariile naturale protejate se practica pe baza
regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prezentat in anexa nr. 2, si a
regulamentului propriu stabilit de asociatiile de pescari sportivi, in conditiile legii, cu
respectarea prevederilor planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale
protejate aprobate in conditiile legii;
(2) Asociatiile de pescari sportivi au obligatia sa elaboreze regulamentul propriu cu
respectarea masurilor speciale pentru conservarea speciilor salbatice si habitatelor
naturale sau utilizarea durabila a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate,
stabilite prin planurile de management si/sau regulamentele ariilor naturale protejate
aprobate in conditiile legii.
Art.8. – (1) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii sunt prezentate in anexa nr.3;
(2) In zonele de pescuit recreativ/sportiv, aprobate de administratorul resursei
acvatice vii, situate in arii naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv se practica numai
in zonele in care este permisa aceasta activitate conform prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, si
ale planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.
Art.9. – Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizia
guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” sau a presedintelui
Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, dupa caz, la propunerea personalului
propriu cu drept de control si inspectie si a institutiilor sau persoanelor abilitate cu drept de
control, in conditiile art. 59 si 60 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza constatarilor
personalului cu atributii de control prevazut la art 50 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt
incalcate prevederile acestei ordonante.
Art.10. – Administratorul resursei acvatice vii are obligatia sa asigure tiparirea,
gestionarea si emiterea permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
Art.11. – Anexele nr.1, 2 si 3 fac parte integrenta din prezentul ordin.
Art.12. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu TABARA
Ministrul mediului si padurilor,
Làszló BORBÉLY
Anexa nr.1.
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv
Fata
MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII
P E R M I S D E P E S C U I T
RECREATIV/SPORTIV
Data
eliberarii……………………
A NUME………………………………………………………..
N PRENUME………………………………………………….
U C.N.P………………………………………………………….
L Eliberat de……………………………………………………
Serie……………….Nr………………………………………
Verso
Permisul de pescuit recreativ/sportiv are valabilitate in toate zonele de pescuit
recreativ/sportiv din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, cu exceptia
zonelor strict protejate.
Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se desfasoara cu respectarea conditiilor
stabilite in Regulamentul pentru desfasurarea pescuitului recreativ/sportiv .
Falsificarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se pedepseste conform legii.
Deteriorarea permisului de pescuit recreativ/sportiv atrage invalidarea acestuia.
Descriere:
Dimensiunile formatului sunt: lungime 10 cm, latime 7 cm.
Seria………………….Nr……………………; 30 lei
Acest permis este valabil pâna la data de ……………………..
Anexa nr.2.
REGULAMENT
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv in ariile naturale protejate
Art. 1. – Pescuitul oricaror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza in
conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al
ministrului mediului si padurilor privind prohibitia anuala a pescuitului, cu respectarea
prevederilor planurilor de management si/sau regulamentelor ariilor naturale protejate,
aprobate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.2. – Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art.3. – Asociatiile de pescari sportivi, autorizate in conditiile legii sa desfasoare activitatea
de pescuit sportiv in perimetrul ariilor naturale protejate, au obligatia:
(1) sa colaboreze cu administratorul/custodele ariei naturale protejate in vederea
stabilirii conditiilor si restrictiilor privind desfasurarea pescuitului recreativ/sportiv, a
conditiilor privind accesul si a zonelor de campare in perimetrul ariei naturale
protejate;
(2) sa elaboreze si sa actualizeze baza de date cu membrii asociatiei;
(3) sa monitorizeze permisele de pescuit eliberate si sa raporteze lunar
administratorului resursei acvatice vii numarul permiselor de pescuit
recreativ/sportiv eliberate, zonele pentru care au fost emise;
(4) sa afiseze in locuri vizibile la sediul asociatiei si pe teren regulamentul propriu de
pescuit;
(5) sa popularizeze conditiile de practicare a pescuitului sportiv si restrictiile stabilite
pentru zone, perioade, specii precum si organele abilitate pentru controlul activitatii
de pescuit recreativ/sportiv;
(6) sa popularizeze conditiile de acces si zonele in care este permisa camparea,
pentru a se evita producerea modificarilor in structura naturala a zonei, a
zgomotelor care sa perturbe linistea acesteia (efecte negative asupra faunei din
zona);
(7) sa asigure conditii optime pentru desfasurarea activitatii de pescuit recreativ/sportiv
precum si salubrizarea zonelor de pescuit;
(8) sa solicite sprijinul autoritatilor cu atributii de control in cazul semnalarii actelor de
braconaj si incalcarea prevederilor planurilor si/sau regulamentelor ariilor naturale
protejate;
(9) sa respecte orice alte obligatii prevazute de legislatia in vigoare in domeniul
pescuitului recreativ/sportiv.
Art. 4. – (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, asociatiile
de pescari sportivi pot propune administratorului resursei acvatice vii stabilirea unor zone
de protectie piscicola/zone de refacere biologica sau regiuni de crutare, si programe de
redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate, cu avizul
administratorului/custodelui ariei naturale protejate;
(2) Actiunile de populare cu material biologic in zonele de pescuit recreativ/sportiv
din ariile naturale protejate, aprobate conform reglementarilor in vigoare, se efectueaza in
prezenta reprezentantilor administratorului/custodelui ariei naturale protejate si al
administratorului resursei acvatice vii.
Art.5. – Detinatorii de permise de pescuit recreativ/sportiv au urmatoarele obligatii:
(1) sa respecte legislatia privind desfasurarea pescuitului recreativ/sportiv;
(2) sa respecte legislatia de mediu si prevederile planurilor de management si
regulamentelor ariilor naturale protejate;
(3) sa se legitimeze si sa prezinte documentele solicitate de organele de control
abilitate;
(4) pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, sa detina permis de acces eliberat
de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;
(5) sa pastreze curatenia in zona de pescuit iar depozitarea si deversarea de deseuri
de orice tip pe sol, in apa, pe maluri, plaja este strict interzisa.
Art.6. – (1) Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti sunt cele
prevazute in reglementarile legale in vigoare;
(2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea
distantei de la vârful botului pâna la baza inotatoarei caudale;
(3) Puietul si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la
alin. (1) sau exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate in mod obligatoriu in
apa, in stare vie;
(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din aceasta specie vor fi
deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.
Art.7. – Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 23/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a legislatiei secundare aprobate prin ordin al
autoritatilor competente din domeniul pescuitului si din domeniul protectiei mediului.
Anexa nr.3.
ZONE DE PESCUIT SPORTIV DIN REZERVATIA BIOSFEREI “DELTA DUNARII”
1. Bratul Sf. Gheorghe, pe ambele maluri exclusiv zona cuprinsa intre km 15-44 si
zonele de crutare (zone rectificate), respectiv intre km 16,5-20; 30-43; 50-58; 65-83
(cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor);
2. Bratul Sulina pe ambele maluri;
3. Dunarea Veche de pe Bratul Sulina, pe ambele maluri cu exceptia portiunii intre
canalul Bogdaproste si canalul Magearu (cu regim de pescuit prin eliberarea
capturilor);
4. Bratul Chilia, pe malul drept, bratul Tataru pe ambele maluri, bratele Babina si
Cernofca pe malul stâng (mal drept – zona strict protejata) ;
5. Canalele Eracle si Lopatna si Lacurile Babina, Matita, Merheiul Mare si Merheiul
Mic;
6. Bratul Tulcea, pe ambele maluri;
7. Dunarea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia pâna la Cotul Pisicii;
8. Canalul Crisan – Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman;
9. Canalul Caraorman, intre canalul Crisan – Caraorman si intrarea in lacul Puiu si
canalul dintre lacurile Puiu si Rosu, pe ambele maluri;
10. Lacurile Lumina, Rosu, Rosulet, Puiu si Puiulet;
11. Canalele Cardon, Sfistofca si Bratul Musura;
12. Canalul Tataru, intre varsarea in Bratul Sf. Gheorghe si intersectia cu canalul de
centura Sulina- Sf. Gheorghe, pe ambele maluri;
13. Canalul Sulina- Sf. Gheorghe, intre canalul de centura al orasului Sulina si Bratul
Sf. Gheorghe;
14. Canalul de acces la Dunare de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri;
15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgostel si
Taranova;
16. Canalele Litcov, Dranov , Lipoveni, Dunavat, Cocos si Mustaca pe ambele maluri
17. Dunavat 3, Holbina 1 si Holbina 2;
18. Canalul Mila 35, intre Bratul Tulcea si Bratul Chilia, pe ambele maluri;
19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri;
20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Cazanel si Furtuna;
21. Lacul Razim de alungul malului, pe o latime de 50 m de la mal, in portiunea
cuprinsa intre gura canalului Dunavat si capul Iancina;
22. Lacul Golovita, dealungul malului, pe o portiune de 50 m de la mal, in portiunea
cuprinsa intre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca si canalul de legatura intre
lacurile Ceamurlia si Golovita;
23. Canalul Gura Portitei, pâna la zona strict protejata, pe ambele maluri;
24. Canalul 2, intre lacurile Razim si Sinoie, pe malul vestic;
25. Lacul Istria, dealungul malului, pe o latime de 50 m de la mal, in portiunea cuprinsa
intre gura de intrare in Lacul Sinoie si intersectia cu soseaua, pe malul estic;
26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o latime de 50 m de la mal, in zona delimitata
de 1 km de o parte si de alta a gurii de varsare a gârlei;
27. Lacurile Nuntasi si Istria, pe o latime de 50 m de la mal;
28. Lacurile Câsla, Somova, Parches, Telincea si gârla Somova-Parches;
29. Canalul Enisala, pe ambele maluri;
30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia si Ocolitor Pardina;
31. Canalele Pardina si Iacub, din amenajrea agricola Pardina, pe ambele maluri;
Sursa informarii www.mmediu.ro

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Agenția Descoperă Delta Dunării.

Descoperă Delta Dunării – 20 de ani de experiență în Delta Dunării

3
20 de ani de experiență în turismul sustenabil în Delta Dunării reprezintă un motiv de mândrie și recunoaștere pentru Agenția Descoperă Delta Dunării.În 20 de ani, echipa a reușit să transforme o frumoasă pasiune...
Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

delta dunarii fotografie drona

Delta Dunarii vazuta din drona – Galerie fotografii

0
Descoperă frumusețea Deltei Dunării cu o galerie de fotografii aeriene realizate cu drona. Fiecare imagine surprinde peisaje spectaculoase, de la canale întortocheate la habitate...
Canalul mitchina

Canalul Mitchina

RECOMANDAM

Pensiunea 4 Salcii din Balteni de Sus

Pensiunea 4 Salcii

0