marți, 3 octombrie 2023
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii
Agentia Descopera Delta Dunarii

ORDIN nr. 111 din 30 ianuarie 2007

ORDIN nr. 111 din 30 ianuarie 2007 pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 20 februarie 2007

In temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Regulile privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu

Bucuresti, 30 ianuarie 2007.
Nr. 111.

ANEXA

REGULI privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”

ART. 1
(1) Prezentele reguli se aplica tuturor navelor si ambarcatiunilor care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu exceptia Dunarii, de la Cotul Pisicii la Ceatalul Izmail, si a bratelor sale, Chilia, inclusiv pe bratele Babina si Cernovca, Tulcea, Sulina si Sfantu Gheorghe.
(2) Fac exceptie de la prezentele reguli ambarcatiunile nemotorizate, propulsate cu rame sau vele.
ART. 2
In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) nava – mijlocul de navigatie utilizat pentru realizarea activitatii de transport de marfuri si/sau persoane si a altor servicii pe apa, precum si echipamentele plutitoare, cum ar fi aparate fluviale (dragi, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare) si instalatii plutitoare (docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare, platforme de foraj, faruri plutitoare si altele asemenea);
b) ambarcatiune de agrement – orice nava, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are o lungime de la 2,5 m pana la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile, destinata sa fie utilizata in scopuri sportive si recreative;
c) agrement nautic – activitate cu scop recreativ sau sportiv, efectuata cu echipamente specifice si/sau cu ambarcatiunile mentionate la lit. b);
d) activitate de agrement – activitatea de transport naval efectuata in interes propriu de catre persoane fizice, in scopuri sportive si de recreere;
e) activitate comerciala de agrement – activitatea de transport naval organizata de catre persoane fizice sau juridice;
f) permis de acces in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”, denumit in continuare permis de acces – documentul eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, care certifica dreptul de acces si circulatie in zona Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
g) documente de atestare – un brevet sau un certificat de capacitate care da dreptul titularului sa efectueze serviciul pe functia corespunzatoare si sa indeplineasca la bordul unei nave pentru ape interioare navigabile atributiile pe care le presupune nivelul de responsabilitate, specifice acelui document.
ART. 3
(1) Indiferent de scop, perioada calendaristica si de durata, accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor de agrement pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(2) Permisul de acces se elibereaza pentru fiecare nava sau ambarcatiune de agrement si are o valabilitate de pana la un an, in functie de trasee si activitati.
(3) Permisul de acces se pastreaza la bord pe toata perioada in care nava sau ambarcatiunea de agrement se afla in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(4) Populatia care are domiciliul in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” poate utiliza nave sau ambarcatiuni de agrement proprietate personala pentru satisfacerea nevoilor personale ori familiale, fara a fi necesara eliberarea permisului de acces.
(5) Pentru navele sau ambarcatiunile de agrement prevazute la alin. (4), care sunt utilizate in scopul desfasurarii unor activitati comerciale de agrement nautic sau sunt inchiriate altor persoane in acelasi scop, este necesara obtinerea permisului de acces.
(6) Pentru navele si ambarcatiunile de agrement care navigheaza pe Dunare si pe bratele sale, Chilia, inclusiv bratele Cernovca si Babina, Tulcea, Sulina si Sfantu Gheorghe, nu trebuie sa se solicite eliberarea permisului de acces.
ART. 4
(1) Pentru eliberarea permisului de acces sunt necesare urmatoarele acte:
a) actul de nationalitate al navei (atestatul de bord sau certificatul de ambarcatiune de agrement);
b) actele de stare tehnica eliberate de autoritatile competente;
c) chitanta ce dovedeste achitarea taxei de eliberare a permisului de acces;
d) autorizatia de efectuare a activitatilor de transport naval, eliberata de Autoritatea Navala Romana, pentru cei care desfasoara activitati economico-comerciale.
(2) Forma, fondul si dimensiunile permisului de acces se stabilesc de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(3) La eliberarea permisului de acces pentru desfasurarea activitatilor de turism si agrement, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” va inmana titularului permisului de acces harta cu traseele turistice stabilite prin prezentul ordin.
ART. 5
Permisul de acces isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;
b) la incetarea activitatii;
c) in situatia in care oricare dintre actele mentionate la art. 4 si-a pierdut valabilitatea;
d) pentru nerespectarea prevederilor cuprinse in acesta;
e) la propunerea autoritatilor cu atributii de control prevazute in prezentul ordin.
ART. 6
(1) Conducerea navelor si ambarcatiunilor de agrement se face numai de catre persoane posesoare ale documentelor de atestare prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de nava.
(2) Persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement si inchiriaza navele unor persoane fizice pentru a desfasura activitati de agrement in interes propriu au obligatia sa verifice daca acestea poseda documentele de atestare prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de nava.
(3) Persoanele care desfasoara activitati comerciale de agrement au obligatia sa asigure conducerea ambarcatiunilor de agrement pe care le utilizeaza pentru aceste activitati de catre persoane care sa posede documentele de atestare prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de nava.
ART. 7
(1) Viteza maxima admisa a navelor si ambarcatiunilor de agrement, care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prevazute in anexa nr. 1, este de 40 km/ora, apropierea de malurile lacurilor la o distanta mai mica de 50 m nefiind permisa.
(2) Viteza maxima de circulatie admisa in afara canalelor si lacurilor prevazute in anexa nr. 1 este de 20 km/ora.
(3) Navele vor fi dotate cu radiotelefon de marina functionand pe canalele 16 si 14, canalul 14 fiind obligatoriu pentru navele care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(4) Navele care navigheaza pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” trebuie sa fie dotate permanent cu echipajul minim de siguranta, conform prevederilor legale.
(5) Oprirea sau stationarea navelor este admisa numai in zonele special destinate si semnalizate corespunzator si mentionate in permisul de acces.
(6) Ambarcatiunile de agrement vor fi echipate in mod obligatoriu cu veste de salvare pentru toate persoanele aflate la bord.
(7) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzisa utilizarea de ski-jet-uri si schiuri nautice in practicarea activitatilor de agrement nautic.
(8) Pentru reglementarea unor situatii deosebite, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si Autoritatea Navala Romana emit comunicate, respectiv avize catre navigatori, care sunt afisate la centrele de informare ale Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, sediul capitaniilor de port si la sediul primariilor si care sunt aduse la cunostinta publica prin orice mijloace.
(9) Aducerea la cunostinta a comunicatelor se face si prin intermediul radiotelefoanelor prevazute la alin. (3).
(10) Conducatorii navelor si ambarcatiunilor de agrement sunt obligati sa respecte prevederile avizelor catre navigatori.
ART. 8
(1) Transportul substantelor periculoase in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Este interzis accesul ambarcatiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor, indiferent de scop.
ART. 9
(1) Navele si ambarcatiunile de agrement ce navigheaza in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” trebuie sa fie dotate cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare, daca normele legale in vigoare prevad aceasta.
(2) Se interzice abandonarea deseurilor in afara locurilor special amenajate si semnalizate pentru colectare, daca exista.
(3) In cazul producerii unei poluari accidentale, conducatorul navei este obligat sa anunte imediat Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si capitania portului si sa ia toate masurile pentru limitarea poluarii si a urmarilor acesteia.
ART. 10
(1) Debarcarea pasagerilor este permisa numai in locurile special amenajate si semnalizate, cu exceptia cazurilor de forta majora.
(2) In zonele de protectie integrala navigatia este interzisa.
ART. 11
Supravegherea si controlul respectarii prezentelor reguli speciale se realizeaza de:
a) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prin Serviciul inspectie si supraveghere ecologica;
b) Garda Nationala de Mediu, prin Comisariatul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
c) Autoritatea Navala Romana.
ART. 12
Prezentele reguli, cu exceptia art. 8 si 9, nu se aplica navelor militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, Autoritatii Navale Romane, unitatilor din sistemul de siguranta nationala si nici navelor sanitare aflate in misiuni.
ART. 13
(1) Lista canalelor si lacurilor interiore din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” pe care viteza maxima admisa este de 40 km/ora este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Traseele turistice din Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” sunt prevazute in anexa nr. 2.
(3) Pe traseele turistice prevazute la alin. (2) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” stabileste locurile permise pentru oprirea navelor si ambarcatiunilor de agrement.
(4) Amenajarea locurilor pentru oprirea navelor si ambarcatiunilor de agrement stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este realizata prin grija operatorilor de turism.
(5) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele reguli.

ANEXA 1la reguli

LISTA canalelor si lacurilor din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, pe care este admisa viteza maxima de deplasare de 40 km/ora

1. Garla Somova
2. Canalul Mila 35
3. Canalul Sireasa
4. Garla Sontea
5. Canalul Olguta
6. Canalul Razboinita
7. Canalul Eracle
8. Canalul Lopatna
9. Canalul Radacinoasele
10. Canalul Pardina
11. Canalul Magistral AP Chilia
12. Canalul Cardon
13. Canalul Sfistofca
14. Canalul Sud Popina
15. Bratul Musura
16. Canalul Stipoc
17. Canalul Magearu
18. Canalul Litcov
19. Canalul Crisan-Caraorman
20. Canalul Busurca
21. Garla Imputita
22. Canalul Cordon Litoral (Sulina-Sfantu Gheorghe)
23. Canalul Tataru
24. Garla Perivolovca
25. Canalul Lipoveni
26. Canalul Dunavat
27. Canalul Mustaca
28. Canalul Dranov
29. Canalul Perisor
30. Canalul Periteasca
31. Canalul de Centura (canalul de legatura dintre canalele Lipoveni, Dunavat si Dranov)
32. Lacul Rosu
33. Lacul Rosulet
34. Lacul Puiu
35. Lacul Razim
36. Lacul Golovita
37. Lacul Zmeica
38. Lacul Sinoie

ANEXA 2 la reguli
TRASEE TURISTICE din Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”

Traseul nr. 1
Tulcea-Canalul Mila 35-Garla Sireasa-Garla Sontea-Canalul Olguta-Dunarea Veche-Mila 23 sat-Crisan-Maliuc-Tulcea

Traseul nr. 2
Tulcea-Brat Sfantu Gheorghe-Canalul Litcov-Canalul Crisan-Caraorman-Crisan-Brat Sulina-Maliuc-Tulcea

Traseul nr. 3
Tulcea-Maliuc-Crisan-Canalul Crisan-Canalul Caraorman-Lacul Puiu-Satul de vacanta Rosu-Lacul Rosu-Lacul Rosulet-Canalul Rosu-Imputita-Canalul Busurca-Sulina-Brat Sulina-Tulcea

Traseul nr. 4
Murighiol-Canalul Dunavat-Canalul Dranov-Golful Holbina-Lacul Razim-Gura Portitei

Traseul nr. 5
Jurilovca-Gura Portitei

Traseul nr. 6
Crisan-Dunarea Veche-Mila 23 sat-Canalul Eracle-Garla Lopatna-Canalul Lopatna-Lacul Trei Iezere

Traseul nr. 7
Crisan-Dunarea Veche-Canalul Magearu-Dunarea Veghe-Bratul Sulina (Mila 8)-Crisan

Traseul nr. 8
Tulcea-Canalul Mila 35-Canalul Sireasa-Garla Sontea-Canalul Razboinita-Canalul Stipoc-Canalul Pardina-Chilia Veche

Traseul nr. 9
Chilia Veche-Bratul Chilia-Bratul Babina-Bratul Cernovca-Canalul Sulimanca-Lacul Merheiu Mic-Lacul Merhei – Lacul Matita – Lacul Babina – Canalul Radacinoasele-Canalul Pardina-Chilia Veche

Traseul nr. 10
Sfantu Gheorghe-Canalul Zaton-Canalul Buhaz-Canalul Palade-Canalul Crasnicol-Bratul Sfantu Gheorghe-Sfantu Gheorghe

Traseul nr. 11
Sulina-Canalul Cardon-Canalul Sfistofca-Periprava

Traseul nr. 12
Sulina-Canalul Cardon-Golful Musura-Bratul Musura-Bratul Stambulul Vechi-Bratul Chilia-Periprava

Traseul nr. 13
Uzlina-Canalul Uzlina-Lacul Uzlina-Lacul Isac-Canalul Isac 3-Garla Perivolovca-Bratul Sfantu Gheorghe-Uzlina-cu extensie spre Lacul Isac-Canalul Isac 2-Canalul Litcov-Canalul Ceamurlia-Canalul Crisan-Bratul Sulina-Centrul de Informare si Documentare Ecologica Crisan

Traseul nr. 14
Jurilovca-Lacul Golovita-Canalul V-Lacul Sinoie-Cherhana Periboina-Cetatea Histria-Canalul II-Lacul Zmeica-Lacul Golovita-Jurilovca

Traseul nr. 15
Tulcea-Bratul Sulina-Gorgova-Canalul Mila 22-Garla Sontea-Dunarea Veche-Mila 23 sat

Traseul nr. 16
Crisan-Dunarea Veche-Canalul Bogdaproste-Lacul Bogdaproste-Lacul La amiaza-Lacul Trei Iezere-Garla Lopatna-Canalul Eracle-Dunarea Veche-Mila 23 sat-Crisan

Traseul nr. 17
Sulina-Canalul Busurca-Canalul Imputita-Canalul Cordon Litoral-Canalul Tataru-Sfantu Gheorghe

Traseul nr. 18
Sulina-Canalul Busurca-Canalul Rosu-Canalul Imputita-Lacul Rosulet-Cherhana Rosulet-Lacul Rosu-Lacul Puiu-Canalul Mocansca-Lacul Erenciuc-Bratul Sfantu Gheorghe-Sfantu Gheorghe

Traseul nr. 19
Tulcea-Lacul Casla-Garla Somova-Lacul Potica-Lacul Parches-Lacul Telincea

 

ULTIMELE ARTICOLE DIN SECTIUNE

VA RECOMANDAM

Descopera Delta Dunarii

ARTICOLE RECENTE

Apus de soare delta dunarii

Apus de soare in Delta Dunarii – Video

0
Apusul de soare in Delta Dunarii este unul dintre cele mai frumoase momente pe care le poti trai in aceasta zona unica. In timp...

Pescuitul în luna octombrie

RECOMANDAM

Pensiunea BIANCA din Murighiol

Pensiunea Bianca

0